Szanowni Państwo,
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Skarbników

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum Skarbników, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia(czwartek) w godz. 10.00 – 13.30.

Temat spotkania: Skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Dochodzenie rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności.” 

Szczegółowy program spotkania:

1.Charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości -czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji przez komornika sądowego czy egzekucji administracyjnej? Jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole? Czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie?

2. Odsetki od należności cywilnoprawnych:

 • naliczanie odsetek wobec dłużników,
 • omówienie poszczególnych kategorii odsetek (za opóźnienie w transakcjach handlowych, ustawowe kapitałowe, odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice),
 • zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności na odsetki i inne należności uboczne,
 • czy do zaliczenia wpłaty na odsetki wymagana jest zgoda dłużnika? czy można żądać odsetek od odsetek?

3. Zmiany przepisów w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych obowiązujące od 2020r.:

 • które umowy zawierane przez jst uznać można za transakcje handlowe (wyroki UE)?
 • 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia,
 • zmiany w ustawie o finansach publicznych umożliwiające stosowania ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia rekompensaty (obligatoryjna uchwała rady gminy/miasta),
 • wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?
 • czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę?
 • kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty? czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?
 • jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) – zmiana przepisów KPC,
 • czy w okresie epidemii można nie dochodzić od dłużników rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych?

4. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:

 • jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, opłaty sądowe)? czy wolno żądać od dłużników zapłaty kosztów wezwania?
 • czy wezwanie do zapłaty musi być doręczone za potwierdzeniem odbioru? co z doręczeniem wezwania do zapłaty poprzez tzw. podwójne awizo w okresie epidemii?
 • jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej?

5. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń:

 • zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,
 • nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu,
 • jak liczyć "nowy" termin przedawnienia? czy stosować "stare" czy "nowe" przepisy?
 • jakie działania może podjąć wierzyciel, aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

6. Wpływ zmienionych w 2019r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie należności cywilnoprawnych j.s.f.p. (omówienie wybranych przepisów):

 • likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – nowe obowiązki wierzyciela doręczania pism przez komorników sądowych, doręczenia pism przez komorników sądowych i koszty z tym związane,
 • czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki? – zmiany przepisów w tym zakresie.

7. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych:

 • czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
 • jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
 • jak postąpić z nadpłatą, gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?

8. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych:

 • kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
 • w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
 • jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych? kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie należności cywilnoprawnych?

9. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jst jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości:

 • stosowanie ulg na postawie uchwały organu stanowiącego podjętej w trybie art. 59 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rodzaje ulg, warunki i przesłanki stosowania ulg, formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi, stosowanie ulg z urzędu), niedochodzenie należności cywilnoprawnych i rekompensaty (40 Euro) za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych,
 • odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych jst w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 15zzzf tzw. tarczy antykryzysowej,
 • inne ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, które mogą być stosowane w okresie stanu epidemii. 

10. Dyskusja, pytania.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 28 kwietnia 2021 r. telefonicznie 17-862-69-64 lub na adres mailowy magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

 

Zgłoszonym uczestnikom w dniu 28 kwietnia, w wiadomości zwrotnej prześlę link do webinarium.

Z poważaniem,

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator PFSk