Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR z województwa podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 19 lipca 2024 r. (piątek) w godz. 10.00 - 13.00 w B&B Hotel Rzeszów Centrum, przy ul. Artura Grottgera 28.

Tematyka spotkania: Bon energetyczny – procedury przyznawania świadczenia, prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz rozpoznanie wniosku.

Program spotkania:

 1. Podmioty uprawnione, pierwszeństwo osób uprawnionych do dodatku. Strony postępowania administracyjnego- pełnomocnicy, opiekunowie prawni.
 2. Dodatek dla obcokrajowców- jakie dokumenty musi posiadać wnioskodawca? Jak uzupełniać postępowanie?
 3.  Przesłanki przyznania bonu energetycznego.
 4. Sposób obliczania dochodu- reguły prowadzenia postępowania wyjaśniającego, rozbieżności dochodu wskazane w ustawie i wniosku, składniki dochodu, 13 emerytura, dochód z gospodarstwa.
 5. Weryfikacja CEEB- podstawa, różne metody weryfikacji.
 6. Wysokość przyznanego świadczenia.
 7. Przesłanki negatywne, uniemożliwiające przyznanie dodatku. Kiedy świadczenie nie przysługuje? Wydawanie decyzji odmownej.
 8. Złotówka za złotówkę i przyznanie świadczenia w innej wysokości niż oczekiwana- forma w jakiej należy rozstrzygnąć wniosek.
 9. Organ przyznający świadczenie, właściwość organu.
 10. Upoważnienie do prowadzenia postępowania.
 11. Stosowanie k.p.a.- dlaczego stosujemy i w jakim zakresie?
 12. Weryfikacja wniosku na dzień składania i dzień orzekania.
 13. Składanie wniosku - w jaki sposób jest możliwe złożenie wniosku, jak wypełnić wniosek, czy można wezwać o braki formalne wniosku? Wniosek e-mail- podpis wniosku.
 14. Postępowanie wyjaśniające i dowodowe - reguły k.p.a.- wezwania, kierowane do stron postępowania, obowiązki organu.
 15. Forma rozpatrzenia wniosku- decyzja czy informacja? Możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia.
 16. Terminy rozpatrzenia wniosku.
 17. Wypłata dodatku.
 18. Odpowiednie stosowanie innych ustaw- o świadczeniach rodzinnych, prawo o ochronie środowiska- jakie przepisy można stosować przy bonie energetycznym?
 19. Wypłata bonu energetycznego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
 20. Interpretacje Ministerstwa a orzekanie w sprawie.
 21. Wejście w życie ustawy – do jakich stanów faktycznych stosuje się nowe przepisy?
 22. Nowości w zakresie bonu energetycznego względem dotychczas przyznawanych dodatków o charakterze osłonowym.
 23. Odpowiedzi na pytania.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 18.07.2024 r. telefonicznie 17 862 69 64 lub mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda, Koordynator Forum