Głównym celem dzi­ała­nia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów lokalnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizuje ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Debaty te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwalają na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pyta­nia dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa podkarpackiego.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.

Oficjalne zawiązanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia nastąpiło w marcu 2019r.