• 11.05.2022r. Rejestr umów jako nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych. Udzielanie odpowiedzi na zapytania o szczegóły zawartych umów.
   
 • 26.04.2022r. Przyznawanie świadczeń dla osób przybywających z Ukrainy. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Specustawa, nowelizacje przepisów.
   
 • 10.03.2022r. Zwolnienia z opłaty za dom pomocy społecznej – nowelizacja.
   
 • 16.02.2022r. Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych w świetle orzecznictwa i problemów związanych z wyrokami TK. Stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych w praktyce orzeczniczej.
   
 • 14.01.2022r. „Nowy Ład” w ośrodkach pomocy społecznej.
   
 • 15.12.2021r. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego oraz sygnaliści w jednostkach pomocy społecznej.
   
 • 9.11.2021r. Organizowanie społeczności lokalnej – możliwe działania, korzyści z ich realizacji, dobre praktyki- wizyta studyjna w MOPS w Stalowej Woli.
   
 • 19.10.2021r. Działalność Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Rodzinny wywiad środowiskowy po zmianie rozporządzenia. Omówienie zmian. Pomocne wskazówki.
   
 • 16-17.09.2021r. Dwudniowa Konferencja Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej: Dobre praktyki stosowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z województwa podkarpackiego w ramach realizacji zadań nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej PUW; Doręczenia elektroniczne – zmiany wprowadzone nowelizacją. Wpływ ustawy o e-doręczeniach na procedurę administracyjną w pomocy społecznej; Profesjonalna praca z seniorami.
   
 • 29.07.2021r. Awans zawodowy pracownika socjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny pracy pracownika socjalnego w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej.
   
 • 14.06.2021r. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w 2021 r. wraz z nowelizacją Kpa w roku 2021.
   
 • 26.05.2021r. Problematyczne kwestie w codziennej pracy ops- analiza przypadków, odpowiedzi na pytania.
   
 • 12 kwietnia 2021r. Jak profesjonalnie świadczyć pracę socjalną w obliczu wyzwań stojących przed służbami pomocy społecznej?
   
 • 4 marca 2021r. Raport o stanie zapewniania dostępności, plany działania, przykłady.
   
 • 11 luty 2021r. Nowości orzecznicze z zakresu zabezpieczenia społecznego. Realizacja procedur administracyjnych w czasie epidemii.
   
 • 19 stycznia 2021r. Dokumentacja w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Placówki Specjalistycznego Poradnictwa, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej).
   
 • 15 grudnia 2020r. Nowa ustawa PZP – najważniejsze zmiany.
   
 • 25 listopada 2020r. Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
   
 • 26 października 2020r. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej wpływ na postępowania egzekucyjne prowadzone w pomocy społecznej.
   
 • 30 września 2020r. Stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych w praktyce.
   
 • 2 lipca 20220r. Praktyczne aspekty rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej, również w sytuacji epidemii.
   
 • 9 czerwca 2020r. Przyznawanie świadczeń opiekuńczych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Najnowsze trendy orzecznicze, przyznawanie świadczeń w czasie epidemii. Zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne.
   
 • 28 maja 2020r. Pracownicze Plany Kapitałowe.
   
 • 17 kwietnia 2020r. Organizacja pracy i świadczenie pomocy przez ośrodki pomocy społecznej w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
   
 • 21 lutego 2020r. Cyberzagrożenia i bezpieczeństwo danych w pomocy społecznej.
   
 • 17 stycznia 2020r. Zmiany w prawie pracy 2019/2020.