• 8 lipca 2022r. Najważniejsze zmiany w systemie oświaty - standardy zatrudnienia specjalistów, projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela, obowiązki nałożone na podmioty publiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa.
   
 • 13 czerwca 2022r. Rozliczenie środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy. Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach (standardy zatrudnienia).
   
 • 25 maja 2022r. Powierzenie stanowiska dyrektora w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych - konkurs, powierzenie stanowiska dyrektora wg obowiązujących zapisów, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na czas określony. Ocena pracy dyrektora oraz awans zawodowy nauczyciela w czynnościach organu prowadzącego.
   
 • 20 kwietnia 2022r. Obowiązkowy rejestr umów w oświacie. Raportowanie o zawartych umowach.
   
 • 28 marca 2022r. Zasady organizacji opieki przedszkolnej i nauki szkolnej dla uczniów, przybywających z Ukrainy. Zadania samorządów oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.
   
 • 16 marca 2022r. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników według aktualnego stanu prawnego.
   
 • 22 lutego 2022r. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.
   
 • 19 stycznia 2021r. Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
   
 • 6 grudnia 2021r. Finansowanie kształcenia uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
   
 • 17 listopada 2021r. Inwentaryzacja za 2021 rok w jednostkach oświatowych w dobie pandemii koronawirusa.
   
 • 25 października 2021r. Odpowiedzialność samorządu za nadzór nad poprawnością danych w SIO - ostateczna weryfikacja danych do subwencji na 2022 rok.
   
 • 23 września 2021r. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2021 w zakresie zadań samorządu.
   
 • 23 lipca 2021r. Obsługa finansowa w CUW oraz modelu rozproszonym oraz inne ważne aspekty związane z obsługą księgową i kadrową jednostek oświatowych.
   
 • 23 czerwca 2021r. Najważniejsze zmiany wpływające na finansowanie oświaty w najbliższych latach.
   
 • 27 maja 2021r. Plany działania na rzecz poprawy dostępności w jednostkach oświatowych.
   
 • 8 kwietnia 2021r. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami, w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy, prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
   
 • 11 marca 2021r. Zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły i przedszkola przez organ prowadzący. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse placówki oświatowej i jst.
   
 • 16 lutego 2021r. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, ocena pracy dyrektora szkoły oraz ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych
   
 • 25 stycznia 2021r. Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 (z elementami zagadnień rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat).
   
 • 3 grudnia 2020r. Praktyczne aspekty udostępniania informacji publicznej, także w kontekście zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
   
 • 26 listopada 2020r. Aktualizowanie kwot dotacji dla przedszkoli i szkół niesamorządowych na 2020 i planowanie na rok 2021.
   
 • 13 listopada 2020r. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.
   
 • 6 października 2020r. System Informacji Oświatowej. Potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy.
   
 • 9 września 2020r. Odpowiedzialność gminy (powiatu) za bezpieczeństwo i organizację zajęć w prowadzonych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
   
 • 7 lipca 2020r. Samorządowe finansowanie oświaty, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków.
   
 • 25 czerwca 2020r. Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
   
 • 10 czerwca 2020r. Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora w czasie trwania ograniczeń wynikających z pandemii. Kompendium czynności i zadań dyrektora oraz organu prowadzącego.
   
 • 7 maja 2020r. Kadry i płace w oświacie w 2020 r. Kształcenie na odległość a wynagradzanie i rozliczanie czasu pracy pracowników oświatowych.
   
 • 24 marca 2020r. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse.
   
 • 20 lutego 2020r. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 oraz prawidłowe przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej.
   
 • 27 stycznia 2020r. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych - w świetle ustawy prawo oświatowe.