Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty oraz ZEAS- ów,
Członkowie Podkarpackiego Forum Oświaty

 

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022r. (środa) w godz. 10.00 - 13.30 w B&B Hotel Rzeszów Centrum, przy ul. Artura Grottgera 28.

Tematyka spotkania: Powierzenie stanowiska dyrektora w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych - konkurs, powierzenie stanowiska dyrektora wg obowiązujących zapisów, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na czas określony. Ocena pracy dyrektora oraz awans zawodowy nauczyciela w czynnościach organu prowadzącego.

Ramowy program spotkania:

 1. Analiza obowiązujących przepisów prawnych:
  • konkurs w aktualizacji przepisów prawa oświatowego,
  • wymagania wobec kandydatów,
  • procedura realizacji zadania obsadzenia stanowiska dyrektora ( wzory dokumentów w jst).
 2. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkół, szkoły ponadpodstawowej, placówki oświatowej:
  • ogłoszenie o konkursie (wzór zarządzenia/uchwały zarządu powiatu),
  • doprecyzowanie wymaganej treści w ogłoszeniu o konkursie, informacji o sposobie organizacji konkursu z uwzględnieniem informacji o ograniczeniach sanitarnych,
  • informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, w tym ustawowe możliwości przesyłania dokumentacji w formie elektronicznej,
  • zawiadomienie wymaganych instytucji i organizacji o imiennym wyznaczeniu członków do pracy w komisji konkursowej,
  • wymagania/ zmiany prawne powołania członków komisji konkursowej (przykłady obowiązujących zmian w doręczeniach i obiegu dokumentów, uwierzytelnienie elektronicznej korespondencji – wzory, przykłady),
  • wyznaczenie członków komisji z ramienia jst (przykłady zastrzeżeń, przeciwskazań, orzecznictwa w powoływaniu przedstawicieli jst do składu komisji konkursowej),
  • zarządzenie dot. zatwierdzenia składu imiennego komisji konkursowej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych ( przykład zarządzenia),
  • związki zawodowe w składzie komisji konkursowej (wyznaczenie przedstawiciela reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego - wzory dokumentacji–upoważnień),
  • analiza formalna dokumentacji złożonej przez kandydatów (uchwała dopuszczająca kandydata lub w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego- wzory uchwał),
  • zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej- (przykład procedury, kolejność czynności prac komisji konkursowej, zakres odpowiedzialności, przykładowy wzór protokołu z przebiegu prac komisji konkursowej).
 3. Czynności przewodniczącego komisji konkursowej po zakończeniu obrad komisji:
  • powiadomienie organu wykonawczego jst o wyniku postępowania konkursowego,
  • przekazanie dokumentacji postępowania konkursowego,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z rozstrzygnięciem konkursu na stanowiska dyrektora lub dokumentacji wynikającej z nierozstrzygnięcia konkursu (przykłady dokumentów),
 4. Zatwierdzenie wyników konkursu przez organ prowadzący (wór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu). Powierzenie stanowiska dyrektora (wzór zarządzenia/uchwały zarządu powiatu).
 5. Unieważnienie konkursu (uzasadnienie; wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu):
  • ponowne ogłoszenie konkursu,
  • alternatywa powierzenia stanowiska dyrektora na czas określony nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 6. Czynności organu prowadzącego podejmowane w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora w trybie pozakonkursowym (w wyniku nie wyłonienia dyrektora w postepowaniu konkursowym).
 7. Ocena pracy dyrektora w zadaniach jst:
  • tryb i sposób dokonywania oceny pracy dyrektora w zadaniach jst,
  • szczegółowy zakres informacji, zawartych w ocenie cząstkowej dyrektora wynikającej z zadań organu prowadzącego,
  • porozumienie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny dot. ustalenia oceny pracy dyrektora.
 8. Awans zawodowy nauczycieli w zadaniach organu prowadzącego i dyrektora:
  • warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego,
  • terminy składania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
  • warunki i wymagania awansu zawodowego dyrektora,
  • powołanie przez organ prowadzący i zadania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
  • akceptacja / odmowa akceptacji nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
 9. Czynności administracyjne - k.p.a., wynikające z realizacji zadań powierzenia stanowiska dyrektora oraz nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 10. Dyskusja.

 

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 24.05.2022r. telefonicznie 17 862 69 64 lub mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum