Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Pracodawcy zatrudniający do 10 osób, ze środków KFS mogą sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawcy zatrudniający powyżej 10 osób muszą wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wzory dokumentów oraz terminy naborów znaleźć można na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy. Terminy naborów mogą się różnić w poszczególnych powiatach.

Aby uzyskać dofinansowanie wniosek pracodawcy dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego musi wpisywać się w określane corocznie priorytety. Priorytety na rok 2021 zostały określone nastepująco:

Priorytety tzw. „puli Ministra”, czyli kwota 205 444 tys. zł

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Nasz Fundacja pomoże Państwu w przygotowaniu wniosków, zawierających m. in. ramowe programy szkoleń oraz ich terminy.

Wykaz szkoleń online dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej możliwych do sfinansowania z KFS w 2021 roku

 1.  

9.03.2021r.

Rodzinny wywiad środowiskowy. Aktualności i zmiany

285 zł

 1.  

16.03.2021r.

KPA w pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian dotyczących doręczeń i pism elektronicznych. Kpa a ustawa „Covidowa”, zmiany z grudnia 2020r. Eliminowanie najczęściej popełnianych błędów

305 zł

 1.  

19.03.2021r.

Przeprowadzanie czynności kontrolnych nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i pieczę zastępczą

285 zł

 1.  

29.03.2021r.

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Norma a patologia. Ocena poziomu ryzyka krzywdzenia dziecka i podejmowanie interwencji

295 zł

 1.  

6.04.2021r.

Pomoc społeczna - zmiany w 2021r. oraz aktualne problemy w realizacji świadczeń z pomocy społecznej

299 zł

 1.  

8.04.2021r.

Rewolucja w dodatkach mieszkaniowych. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych

300 zł

 1.  

15.04.2021r.

Ustawa o wspieraniu rodziny

305 zł

 1.  

19.04.2021r.

Skierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej Ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej

-najnowsze regulacje prawne i orzecznicze

305 zł

 1.  

21.04.2021r.

Świadczenie pielęgnacyjne w teorii, praktyce i orzecznictwie

295 zł

 1.  

10.05.2021r.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”

290 zł

 1.  

11.05.2021r.

Ustawa o pomocy społecznej – bieżące problemy w stosowaniu ustawy, najnowsze trendy orzecznicze

305 zł

 1.  

21.05.2021r.

Program czyste powietrze- obowiązki ops

295 zł

 1.  

24.05.2021r.

Zmiana i uchylenie decyzji z zakresu zabezpieczenia społecznego- pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendium szkolnego. Tryby nadzwyczajne z Kpa. Tryby materialne i procesowe

305 zł

 1.  

8.06.2021r.

KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego

305 zł

 1.  

15.06.2021r.

Pomoc społeczna - zmiany w 2021r. oraz aktualne problemy w realizacji świadczeń z pomocy społecznej

299 zł

 1.  

16.06.2021r.

Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej 

295 zł

 1.  

22.06.2021r.

Kierowanie do schroniska osób bezdomnych i ustalanie odpłatności 

305 zł

 1.  

24.06.2021r.

Udzielanie w OPS zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł

305 zł

 1.  

6.07.2021r.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ops

299 zł

 1.  

8.07.2021r.

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK, – najnowsze zmiany, nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw

295 zł

 1.  

13.07.2021r.

Zasiłek stały z pomocy społecznej

305 zł

 1.  

15.07.2021r.

Dodatek mieszkaniowy 2021 – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 roku

305 zł

 1.  

20.08.2021r.

Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK

295 zł

 1.  

24.08.2021r.

KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego

305 zł

 1.  

27.08.2021r.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej wpływ na postępowania egzekucyjne prowadzone w pomocy społecznej

305 zł

 1.  

9.09.2021r.

Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu w realizacji skierowania i odpłatności za dom pomocy społecznej

305 zł

 1.  

13.09.2021r.

Materialna pomoc socjalna dla uczniów – stypendium szkolne i zasiłek szkolny

305 zł

 1.  

28.09.2021r.

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

295 zł

 1.  

21.09.2021r.

Stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych w praktyce

305 zł

 1.  

7.10.2021r.

Inwentaryzacja w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

299 zł

 1.  

15.10.2021r.

Kontrola zarządcza w ośrodku pomocy społecznej

305 zł

 1.  

16.11.2021r.

Karta Dużej Rodziny. Aspekty prawne i praktyczne

 

305 zł

 1.  

23.11.2021r.

Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2020 w Ośrodkach Pomocy Społecznej

315 zł