Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych w formule online

Tematem spotkania będą Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp”.

Termin spotkania: 24 stycznia 2023r. (wtorek) w godzinach: 9:00-12:30

Program spotkania:

 1. Czy pracodawca jest zobowiązany zrekompensować koszt zakupu okularów korygujących wzrok pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, który w niektóre dni pracuje mniej niż 4 godziny?
 2. Czy zawiadomienie o ukaraniu należy usunąć z akt osobowych pracownika, którego stosunek pracy zakończył się przed upływem roku od nałożenia kary porządkowej?
 3. Czy pracownik ma prawo do świadczenia urlopowego (tzw. wczasów pod gruszą), jeżeli jego 14-dniowy wypoczynek przypadał na przełomie roku kalendarzowego?
 4. Czy pracownik przebywający przez cały rok kalendarzowy na świadczeniu rehabilitacyjnym ma prawo do urlopu wypoczynkowego?
 5. Czy pracodawca musi ukończyć szkolenie BHP dla osób kierujących, jeśli nie nadzoruje bezpośrednio procesu prac np. na budowie?
 6. Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym po przepracowaniu całego nominału czasu pracy pracownik rozchorował się?
 7. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach pracownikowi, któremu w trakcie roku zmienia się norma czasu pracy z uwagi na uzyskany stopień niepełnosprawności?
 8. Czy każde stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno spełniać wymagania z rozporządzenia (podnóżek, drukarka, skaner, trackball itp.) i czy w sytuacji niespełnienia tych wymogów pracownik ma prawo do okularów korygujących wzrok?
 9. Czy „przedstawiciel załogi” musi być powołany u każdego pracodawcy?
 10. Czy pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego, jeżeli jego żona jest cudzoziemką i korzystała z urlopu macierzyńskiego na zasadach obcego prawa pracy?
 11. Czy umowa o zakazie konkurencji wiąże pracownika po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę na zasadach art. 231 KP?
 12. Czy wysokość refundacji zakupu okularów korygujących wzrok może być uzależniona od wady wzroku?
 13. Czy do okresu ochronnego z art. 53 § 1 pkt 1b KP wliczamy okres choroby?
 14. Jaki jest skład zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem pracownika tymczasowego?
 15. Czy szkolenie wstępne bhp odbyte przez zleceniobiorcę, praktykanta czy pracownika tymczasowego zwolni go z obowiązku odbycia tego szkolenia po zawarciu umowy o pracę z tym samym podmiotem?
 16. Czy nieobecność w pracy skraca 3-miesięczny okres powierzenia innej pracy na zasadach art. 42 § 4 KP?
 17. Czy pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców ma prawo do dwóch odpraw emerytalno-rentowych?
 18. Czy można obniżyć wymiar etatu w trybie art. 1868 KP po wykorzystaniu 35 miesięcy urlopu wychowawczego lub wykorzystaniu 5 jego części?
 19. W jakiej wysokości wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za dzień nieobecności w pracy związany z zabiegiem po zakończonym okresie chorobowego spowodowanego wypadkiem przy pracy?
 20. Czy pracownik jest zobowiązany odpracować urlop na prawach urlopu macierzyńskiego jeżeli sąd opiekuńczy oddalił wniosek o przysposobienie dziecka?
 21. Czy w świadectwie pracy należy podać liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych?
 22. Jaki urlop przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego bądź urlopu wychowawczego?
 23. W jakich przypadkach należy dopełnić podstawę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 24. Jakimi kosztami może zostać obciążony pracodawca w przypadku odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 25. Czy pracownik tymczasowy ma prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności, a jeśli tak, to jak ustalić jego wymiar?
 26. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych mają prawo otrzymać odzież roboczą?
 27. Czy pracownik służby BHP może utrwalać nieprawidłowości w zakładzie pracy robiąc zdjęcia pracownikom?
 28. Czy pracownikowi należy zrefundować koszt zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli badania okulistyczne nie zostały przeprowadzone w ramach badania wstępnego, okresowego lub kontrolnego?
 29. Czy pracownicy niepełnosprawni, zatrudnieni na część etatu, mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych?
 30. Czy pracownikom na stanowiskach administracyjno-biurowych należy zapewnić napoje profilaktyczne?

 

Proszę o mailowe potwierdzenie  obecności joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl  do 23 stycznia 2022r.  

 

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum