Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych, które odbędzie się w Rzeszowie w Hotelu B&B (ul. Grottgera 28).

Tematem będzie Samorządowe prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach”.

Termin: 27 czerwca 2024r. (czwartek) w godzinach: 10:00-13:30

 

Podczas szkolenia dowiemy się m.in.:

 

 1. Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w przypadku nieobecności wójta / starosty / marszałka?
 2. Czy pracownik, który wygrał nabór na stanowisko urzędnicze musi odbyć służbę przygotowawczą, jeżeli wcześniej pracował na stanowisku urzędniczym w innej jednostce, wymienionej w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych?
 3. Ile osób może / musi liczyć komisja przeprowadzająca nabór na stanowisko urzędnicze?
 4. Ile osób może / musi liczyć komisja egzaminacyjna po zakończonej służbie przygotowawczej?
 5. Czy pracownika, który był zatrudniony na stanowisku pomocniczym (pomoc administracyjna) na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i odbył służbę przygotowawczą, po wygranym naborze będzie osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym?
 6. Czy pracownik, który pracował na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący czas nieobecności zstępowanego pracownika (dłużej niż 6 miesięcy) i nie odbył służby przygotowawczej, po wygranym naborze będzie definiowany jako osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym?
 7. Jak należy postąpić, jeśli pracownik na stanowisku pomocniczym na czas nieokreślony wygrał nabór na stanowisko urzędnicze?
 8. Czy stosując art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych należy sporządzić dla pracownika nową umowę o pracę w jednostce przejmującej, czy inny dokument?
 9. Czy stosując art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych można przenieść pracownika na innych warunkach zatrudnienia niż te, które obowiązywały pracownika w jednostce, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego?
 10. Jak zakwalifikować osoby zatrudnione na stanowiskach wójta, zastępcy wójta oraz skarbnika w zakresie uprawnień pracowniczych, czy te stanowiska zaliczamy do stanowisk urzędniczych?
 11. Czy osoby, które przedstawiły zaświadczenie o odbyciu stażu zorganizowanego przez powiatowy urząd pracy spełniają wymóg posiadania stażu w administracji samorządowej?
 12. Jaki podmiot powinien być wskazany jako pracodawca na dokumentacji kierownika jednostki organizacyjnej?
 13. Czy kierownicy jednostek organizacyjnych podległych gminy / powiatowi powinni sami prowadzić swoją dokumentację kadrową?
 14. Czy skarbnik np. gminy może uczestniczyć w pracach komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko głównego księgowego w jednostce budżetowej danej gminy?
 15. Czy można przenieść pracownika samorządowego w drodze awansu wewnętrznego na stanowisko  sekretarza?
 16. Czy jest możliwe przeniesienie na wyższe stanowisko w niepełnym wymiarze czasu pracy przy zachowaniu pozostałej części etatu na dotychczasowym stanowisku?
 17. Czy do awansu wewnętrznego pracowników samorządowych powinien zostać wprowadzony regulamin?
 18. Czy pracownik, który ma zostać powołany na stanowisko zastępcy wójta powinien wnioskować urlop bezpłatny na zajmowanym dotychczas stanowisku?
 19. Czy po odwołaniu zastępcy prezydenta miasta należy zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy?
 20. Jakie dokumenty muszą zostać przygotowane dla pracownika, jeśli pracownik samorządowy został powołany uchwałą rady gminy na stanowisko skarbnika?
 21. Czy rezygnacja ze stanowiska skarbnika skutkuje powrotem na stanowisko zajmowane przed powołaniem na stanowisko skarbnika?
 22. Czy starosta posiada uprawnienia do modyfikacji lub wprowadzania nowych wymagań niezbędnych dotyczących stanowiska sekretarza powiatu?
 23. Czy naczelnikiem wydziału może być osoba, której historia zawodowa ogranicza się wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej?
 24. Jak należy interpretować art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych – co należy rozumieć przez "charakter zgodny z wymaganiami na danym stanowisku"?
 25. Czy pracownikowi samorządowemu można wypowiedzieć umowę o pracę na podstawie art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych w sytuacji objęcia tego pracownika ochroną przedemerytalną?
 26. Czy wójt może przyznać dodatek specjalny dyrektorowi jednostki organizacyjnej z tytułu zwiększenia obowiązków w związku z przejęciem przez dyrektora obowiązków nieobecnego pracownika?
 27. Kto będzie dokonywał czynności z zakresu prawa pracy wobec zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej w przypadku długotrwałej nieobecności w pracy dyrektora tej jednostki?
 28. Jaki powinien być tryb rozpatrzenia skargi pracownika jednostki organizacyjnej na mobbing stosowany przez kierownika tej jednostki?

 

 

Proszę o mailowe potwierdzenie obecności do 26 czerwca 2024r.  

 

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum