Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych, które odbędzie się w Rzeszowie w Hotelu B&B (ul. Grottgera 28).

Tematem spotkania będą Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp cz. II”.

Termin spotkania: 11 września 2023r. (poniedziałek) w godzinach: 10:00-13:30.

PROGRAM FORUM:

1. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.

2. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia? 

3. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?

4. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy?

5. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równo-ległym)?

6. Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?

7. Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy?

8. Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie? Czy w skierowaniu na badania lekarskie praco-dawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?

9. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?

10. Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?

11. Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?

12. Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 g0dzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki?

13. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

14. Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej?

15. Czy siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy mogą być uznane za prace w wymuszonej pozycji ciała?

16. Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?

17. Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?

18. Czy pracodawca może zobligować pracowników do utrzymywania czystości w zakładzie pracy, w tym sprzątania stanowisk pracy, czy toalet?

19. Czy były pracownik ma prawo do odprawy rentowej, jeżeli decyzja ZUS została wy-dana po ustaniu stosunku pracy w trybie art. 53 KP?

20. Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie?

21. Czy można wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, który notorycznie choruje?

22. Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać przeniesiony do następnego pracodawcy na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy praco-dawcami i pracownikiem?

23. W jakich przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z ochrony przedemerytalnej?

24. Czy można odpracować „wyjście prywatne” zanim ono nastąpi na zasadzie tzw. banku godzin?

25. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?

26. Czy przywrócony do pracy pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej ustalonej wraz z okresem pozostawania bez pracy?

27. Czy pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może oddać dziecko do żłobka czy przedszkola na 3-4 godziny dziennie?

28. Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent pracownikowi, który korzystał z urlopu bezpłatnego przez niemal 2-miesięcny okres zatrudnienia?

29. Jaki jest maksymalny czas pracy w pomieszczeniu bez naturalnego oświetlenia?

30. Czy pracodawca jest zobligowany zapewnić specjalistyczne krzesełko pracownikowi z dysfunkcją kręgosłupa?

 

Proszę o mailowe potwierdzenie  obecności do 8 września  2023r.  

 

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum