Szanowni Państwo,
Członkowie Podkarpackiego Forum Sekretarzy

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Sekretarzy, które odbędzie się w dniu 23 maja (wtorek) w godz. 10.00 - 13.00 w Rzeszowie w Hotelu BB, ul. Grottgera 28.

Tematem spotkania będą Wybory ławników na kadencję 2024-2027.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Przepisy prawne dotyczące wyboru ławników przez rady gmin.
 2. Informacja rady gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów.
 3. Kto może zostać ławnikiem? Negatywne przesłanki wyboru ławników.
 4. Lista osób zgłaszających kandydata.
 5. Uchwała rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Opinia zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie lekarskie.
 9. Terminy wyboru ławników.
 10. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
 11. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników – procedura głosowania.
 12. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
 13. Uchwała rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu ławnika. Uchwała rady gminy o odwołaniu ławnika.
 14. Wybory uzupełniające ławników.
 15. Dyskusja.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 22 maja 2023 r. telefonicznie 17-862-69-64 lub mailowo magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator Forum