Podkarpackie Forum Sekretarzy działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego już blisko 9 lat. Zostało założone w dniu 23 maja 2012 r. Obecnie liczy 83 członków Sekretarzy powiatów, miast i gmin województwa podkarpackiego. Pracami Forum kieruje 8- osobowy Zarząd, wybierany co 4 lata przez Walne Zgromadzenie Członków.

Forum jest wyjątkową płaszczyzną współpracy sekretarzy podkarpackich samorządów.

Podstawowe formy działania Podkarpackiego Forum Sekretarzy:

  • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza, m.in. poprzez spotkania z ekspertami,
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy sekretarzy,
  • dyskusje problemowe na tematy poruszane w ramach spotkań forum
  • wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych,
  • współpraca z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą,
  • doraźne wspieranie sekretarzy zrzeszonych w ramach Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją.

W ramach składki, Członkowie mają zapewnione uczestnictwo w spotkaniach Forum, które odbywają się zazwyczaj 3 razy w kwartale. Przynajmniej raz w roku organizowana jest sesja wyjazdowo-konsultacyjna. Od 2016 r. organizowany jest corocznie Krajowy Kongres Sekretarzy

KRAJOWA REPREZENTACJA FORÓW SEKRETARZY

W dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie została powołana Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jako gremium, które ma przyczynić się do wzmocnienia głosu sekretarzy w debacie krajowej i które będzie formułowało postulaty środowiska sekretarzy.