• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kluczowe sprawy dotyczące zamówień publicznych w 2023 r.

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane spotkanie dotyczy przygotowywania i składania ofert elektronicznych oraz ich oceny. Zwraca uwagę na najczęściej popełniane błędy w tych obszarach. Obowiązkiem Zamawiającego jest weryfikacja prawidłowości przygotowania i przekazania oferty elektronicznej. Obejmuje to weryfikację oferty od strony techniczno-organizacyjnej: sprawdzenie, czy została opatrzona właściwym podpisem elektronicznym, czy została przygotowana we właściwej formie i formacie danych i przekazana za pomocą środka komunikacji elektronicznej wskazanego w dokumentach zamówienia oraz merytorycznej m.in. ustalenie, czy oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny, czy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.
Ponadto celem szkolenia jest przedstawienie zasad obowiązujących przy ustalaniu kryteriów oceny ofert. Najnowsze orzecznictwo wskazuje na to, że Zamawiający musi umieć uzasadnić zastosowania kryteriów jakościowych, jak również ich wagę. W praktyce Zamawiający ma z tym duży problem. W wielu sytuacjach przyjmuje automatycznie wagę 60% dla kryterium ceny, błędnie zakładając, że taka waga zawsze obroni się w toku postępowania kontrolnego.
Dzięki udziałowi w naszym Webinarium uczestnicy zdobędą umiejętności dotyczące prawidłowego badania i oceny ofert. Jak również wiedzę przydatną w pracy podczas pełnienia funkcji członka komisji przetargowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.
• Zdobycie umiejętności przeprowadzania procedury oceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny oraz oceny, kiedy oferta została przygotowana i przekazana zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi wynikającymi z dokumentów zamówienia.
• Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
- Rozróżnić sytuację, w której wyjaśnienie treści oferty jest konieczne, od tej gdy to jest zbędne.
- Ocenić, czy oferta zawiera prawidłową stawkę podatku VAT.
- Uzasadnić wagę kryteriów oceny ofert.
- Ocenić, kiedy jest uzasadnione stosowanie kryteriów jakościowych, a kiedy warto zastosować najniższą cenę, jako jedyne kryterium oceny ofert.
• Poznanie najczęściej popełnianych w zakresie badania ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Składanie ofert:
• Jakie są konsekwencje niezłożenia lub wadliwego wypełnienia formularza oferty wygenerowanego na Platformie e-Zamówienia?
• Czy można przekazać Zamawiającemu kilka plików zawierających tą samą ofertę?
• Jak liczyć terminy składania elektronicznych ofert? Czy „do 12:00” oznacza, iż ofertę można przekazać do „12h:00m:99s”?
• Rozbieżność pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie - poprawić, czy odrzucić ofertę?
• Oferta złożona w archiwum .rar - przyjąć, czy odrzucić?
• Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych:
- Jak sprawdzać prawidłowość podpisu elektronicznego?
- Najczęstsze błędy popełniane podczas składania podpisów elektronicznych.
- Czy Zamawiający musi korzystać z kwalifikowanej usługi walidacji (QVS) podczas sprawdzania elektronicznych podpisów, czy może zweryfikować prawidłowość elektronicznego podpisu z wykorzystaniem dowolnych narzędzi np. dostarczanych przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania wydających kwalifikowane certyfikaty?
• Forma oferty: Czy można złożyć skan oferty?
• Oferta z oświadczeniem o powierzeniu wykonania całego zamówienia podwykonawcom - przyjąć czy odrzucić?
• Konsekwencje braku podania w ofercie informacji nt części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz braku wskazania nazw proponowanych podwykonawców.
• Czy można dołączyć do oferty oświadczenie, w którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w formie poświadczonego notarialnie elektronicznego odwzorowania oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej?
2. Ciekawe sprawy dotyczące oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:
• Stawka podatku VAT w ofercie:
- Czy można żądać wyłącznie ceny netto?
- Co to jest błąd w obliczeniu ceny?
- Kto odpowiada za prawidłowość stawki podatku VAT?
- Na jakiej podstawie Zamawiający może kwestionować prawidłowość stawki podatku VAT?
- Jak ustalić prawidłowość stawki podatku VAT w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Warszawie?
- Jak postąpić, gdy Wykonawcy podają różne stawki podatku VAT w ofertach?
• Kosztorys ofertowy/formularz cenowy:
- Czy można żądać w/w dokumentów w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego?
- Jakie błędy w dokumentach kalkulacyjnych można poprawiać?
- Kiedy brak kosztorysu ofertowego nie może skutkować odrzuceniem oferty?
- Kosztorys ofertowy w trybie podstawowym z możliwością negocjowania - czy składając ofertę dodatkową można podwyższyć niektóre ceny jednostkowe, a inne obniżyć?
- Różnica pomiędzy ceną kosztorysową, a ryczałtową
• Co zrobić, gdy Wykonawca nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, ale Zamawiający - po wezwaniu do wyrażenia takiej zgody - zdążył wybrać ofert przed upływem terminu związania ofertą?
• Zasady opisywania kryteriów oceny ofert w święte najnowszego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Warszawie
- Dlaczego Zamawiający musi umieć uzasadnić wagi kryteriów oceny ofert?
- Jak ustalać wagi kryteriów?
- Dlaczego nie warto przyjmować kryteriów oceny ofert na siłę - mit o zakazie stosowania najniżej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert?
• Wyjaśnianie treści oferty – kiedy wezwanie do tej czynności jest uprawnieniem, a kiedy obowiązkiem i jakie są najczęściej popełniane błędy zamawiających związane z otrzymaną odpowiedzią?
• Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny:
- Czy tylko cena całkowita oferty może podlegać badaniu czy również jej istotne części składowe?
- Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień?
- Jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?
3. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowej, kontrolerzy, wykonawcy zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych; ponad 2000 przeprowadzonych szkoleń; praktyk; ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.); kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych; wykładowca na Studium Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; ekspert podczas prac m.in. Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.) oraz Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” (2008 i 2009 r.); absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych (m.in. „Tryb podstawowy w nowej ustawie PZP”, „Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych. Przebieg procedur po ostatnich nowelizacjach”, „Historia ustawy o zamówieniach publicznych – od okresu międzywojennego do teraźniejszości”, „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, „Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania”); do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych, absolwent amerykańskiego programu z zakresu zamówień publicznych „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 415 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 maja 2023 r.