• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przetarg nieograniczony w 2023 r. – zamówienia klasyczne i sektorowe. Procedura, terminy, dokumenty

online
Program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych w kontekście zorganizowania i przeprowadzenia przetargu. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pojawia się ryzyko popełnienia błędów i nieprawidłowości. Część z tych sytuacji spowodowana jest koniecznością zmierzenia się z nowymi wymaganiami czy obowiązkami, o których często zapominamy lub nie wiemy. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy praktyczne aspekty wprowadzanych zmian prawnych, mających wpływ na przygotowanie i prowadzenie zamówienia. Omówimy możliwe i właściwe postępowanie w przypadku:
• braku ofert w postępowaniu, które trwa kilkanaście tygodni,
• zawyżonych cen ofert – unieważnienie postępowania,
• wykluczenia wykonawcy w związku z wojną w Ukrainie,
• przygotowania SWZ, projektu umowy,
• dużą ilością pytań, żądań i wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia, projektu umowy, zapisów SWZ,
• strony elektronicznej i informatycznej postępowania,
• inflacji, zmienności wynagrodzenia wykonawcy w umowach trwających dłużej, ale także tych poniżej 6 miesięcy.
Szkolenie kierujemy do osób dysponujących wiedzą w zakresie zamówień publicznych, w celu jej uaktualnienia i usystematyzowania, jak również do tych, które dopiero rozpoczynają pracę w zamówieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy zostaną zapoznani z kluczowymi elementami przygotowania i prowadzenia postępowania. Uzyskają wiedzę, w jaki sposób łączyć w jednym dokumencie (SWZ): potrzeby i wymagania opisane przedmiotem zamówienia z przepisami prawa. Omówimy dokumenty, przekażemy informacje potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
• Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom:
- poznanie czytelnego schematu kolejnych kroków i czynności, które należy wykonać w procedurze zamówień publicznych od przygotowania postępowania do przeprowadzenia i samej realizacji umowy.
- poznanie różnicy w sposobie prowadzenia przetargu nieograniczonego w zamówieniach klasycznych i sektorowych.
• Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej propozycję dokumentacji dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, przy wykorzystaniu której będą mogli w szybki i efektywny sposób przygotować i przeprowadzić własne postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ z załącznikami, dokumenty związane postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego -od przygotowania postępowania do zawarcia umowy, dokumenty związane z realizacją umowy - raport z realizacji umowy – art. 446, ogłoszenie o wykonaniu umowy – art. 448).

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w 2023roku.
Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:
• Akty prawne (ustawy i rozporządzenia).
• Protokół postępowania – wersja edytowalna.
• Schemat postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień klasycznych.
• Zestawienie różnic dla zamówień klasycznych i sektorowych w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przygotowanie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
a. Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę?
b. Ustalenie wartości zamówienia.
c. Analiza potrzeb i wymagań – instrukcja i podpowiedzi.
d. Opis przedmiotu zamówienia – zlecenie i weryfikacja.
e. Istotne elementy umowy – projekt umowy.
f. SWZ – warunki i wymagania, wykluczenia, kryteria oceny ofert.
g. JEDZ – czy wykonawca musi składać go do oferty?
h. Ogłoszenie o zamówieniu.
i. Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu – sprawdzenie kluczowych elementów.
Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:
• Przykładowa SWZ, załączniki, w tym JEDZ i instrukcja jego wypełnienia.
• Druki oświadczeń składanych po stronie zamawiającego (art. 56 ust 2 i ust. 3 ustawy pzp).
• Druk ogłoszenia o zamówieniu.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego.
a. Protokół postępowania – wypełnienie w toku postępowania.
b. Wszczęcie postępowania – pytania i odpowiedzi.
c. Termin składania i otwarcia ofert – czynności, dokumenty.
d. Badanie i ocena ofert – czynności/kolejność/obowiązki i możliwości.
e. Wybór lub unieważnienie. Wyniki postępowania.
f. Zawarcie umowy.
Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:
• Przykładowa korespondencja z wykonawcami (poprawa omyłek, żądanie wyjaśnień, odrzucenie oferty, wybór oferty, …).
• Przykładowe informacje, ogłoszenia.
4. Realizacja umowy.
a. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
b. Raport z realizacji umowy.
c. Zmiany do umowy / kiedy jest to możliwe?
d. Obowiązki w trakcie realizacji umowy – punkty krytyczne.
e. Sytuacje niedopuszczalne w realizacji umów w zamówieniach publicznych.
f. Odbiór przedmiotu zamówienia.
g. Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:
• Schemat przygotowania raportu z realizacji umowy.
• Zestawienie komentarzy i uwag.
5. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do osób przygotowujących, prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia, oraz nadzorujących realizację umowy, członków komisji przetargowej, kierownika jednostki, osoby odpowiedzialnej finansowo, osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału czy kryteria oceny ofert. Zamknięta w jednym dniu dawka informacji i wiedzy dla osób dysponujących wiedzą w zakresie zamówień publicznych oraz tych którzy dopiero rozpoczynają drogę w zamówieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w 1994r. na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych. Prowadzi szkolenia na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) prowadzi od 28 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2023 r.