• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów z uwzględnieniem zmian prawnych

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem działań rady seniorów jest przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz seniorów, prezentowanie ich potrzeb, jak również w ich imieniu opiniowanie i konsultowanie działań podejmowanych przez organy władzy lokalnej. Rady seniorów, powoływane są jako ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

  • 8 marca 2023 r. Senat z 11 poprawkami doprecyzowującymi przyjął ustawę z dnia 8.02.2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, która zmienia regulacje dotyczące rad seniorów.
  • Tym samym wprowadzono zmianę przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa upoważniając właściwe organy stanowiące tych jednostek do tworzenia rad seniorów. Teraz zarówno Rada Powiatu jak i Sejmik Województwa mogą utworzyć radę seniorów, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, co dotychczas było jedynie kompetencją Rady Gmin.
  • Ustawę rozszerzono o przepisy regulujące zasady działania oraz finansowania rad seniorów, tak aby były one tożsame na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Teraz możliwe będzie pokrycie przez samorząd kosztów działalności rady seniorów.

Podczas proponowanego szkolenia omówimy w/w zmiany oraz odpowiemy m.in. na następujące pytania:

  • Jak powoływana jest Rada Seniorów?
  • Kto i jak opracowuje i przyjmuje jej statut?
  • Kto może być jej członkiem?
  • Jaki wybiera się jej członków?
  • Jakie są zasady jej funkcjonowania?
  • Jakie dokładnie są jej kompetencje?
  • Jak organizować jej pracę?

Ponadto wraz z ekspertem przeanalizujemy cele istnienia Rad Seniorów, zasady jej powoływania i funkcjonowania oraz współpracy z urzędem. Proponowane szkolenie ma na celu przygotowanie członków Rady Seniorów do pełnienia tej funkcji oraz pracowników Urzędu do pełnienia funkcji opiekuna Rady Seniora. Podczas zajęć omówimy regulacje prawne, jak również zaprezentujemy liczne przykłady z praktyki istniejących już rad seniorów. Odpowiemy także na pytania, przedstawimy dobre praktyki, które można wdrożyć w swojej jednostce oraz przygotujemy Państwa do powołania rad seniorów na swoim terenie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie ustawy z dnia 8.02.2023 r. wraz z poprawkami Senatu o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa w kontekście powoływania oraz działalności rad seniorów.
• Omówienie trybu powoływania, zasad funkcjonowania, charakteru działania oraz sposobu funkcjonowania rad seniorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Poznanie zasad współpracy pomiędzy JST a Radą Seniora oraz przygotowanie pracownika JST do pełnienia funkcji opiekuna Rady Seniora.
• Wskazanie zasad współpracy niezbędnej do stworzenia zespołów zadaniowych, podziału kompetencji oraz realizacji działań dotyczących problematyki senioralnej na terenie na którym Rada działa.
• Zaprezentowanie korzyści z powołania rady seniorów.
• Przedstawienie przydatnych wskazówek dotyczących działalności rady seniorów oraz omówienie dobrych praktyk z działania rad seniorów w Polsce.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rada Seniorów - wprowadzenie:
• Czym jest Rada Seniorów?
• Od którego roku życia jest się seniorem?
• Rola i cele Rady Seniorów.
2. Podstawy prawne powoływania Rady Seniorów z uwzględnieniem ustawy z dnia 8.02.2023 r. wraz z poprawkami Senatu o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa:
• Kto powołuje Radę Seniorów?
• Jak powołać Radę Seniorów? 
3. Radni Rady Seniorów:
• Kto może być powołany na Radnego?
• Wybory do Rady Seniorów: przebieg wyborów, w jaki sposób wybierani są Radni do Rady Seniorów? 
4. Zadania Rady:
• Omówienie podstawowych zadań Rady wynikających z przepisów prawa. 
• Określenie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Relacje między Radą Seniorów a organami samorządu:
• Omówienie współpracy JST z Radą Seniora.
• Co daje powołanie Rady Seniorów i jakie są korzyści ze współpracy dla JST?
• Nakierunkowanie na pomoc pracownika samorządu w tworzeniu inicjatyw.
6. Inicjatywa uchwałodawcza. Czy Rada Seniorów posiada kompetencję do przygotowywania uchwał?
7. Rada Seniorów – model i harmonogram pracy:
• Warsztaty dotyczące wypracowania modelu pracy.
• Przygotowanie harmonogramu pracy na najbliższy czas pracy.
8. Podsumowanie szkolenia. Pytania od uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników JST współpracujących z Radami (biura rady) oraz członków Gminnych Rad Seniorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 marca 2023 r.