• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz procedura Niebieska Karta

Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym Webinarium zostaną zaprezentowane prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych oraz procedura Niebieskiej Karty. Zagadnienia omówimy w oparciu o zmianę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, porównując stan po nowelizacji z tym sprzed zmiany przepisów. Przybliżymy zadania Zespołów oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych, sposoby realizacji zadań, podpowiadając jak należy w świetle nowych regulacji prowadzić procedurę Niebieskiej Karty. Wskażemy także nowe zapisy w ustawie o Policji i Żandarmerii Wojskowej, mające na celu zabezpieczenie interesów ofiar przemocy domowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z zakresem działania i prawidłowym funkcjonowaniem Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych, regulowanym nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, m.in.:

  • jakie są zadania Zespołu Interdyscyplinarnego przed i po zmianie przepisów?
  • czy przyjęcie regulaminu wewnętrznego Zespołu będzie miało charakter obligatoryjny?
  • jakie będą zadania Grup Diagnostyczno – Pomocowych?
  • jakie dokumenty będzie można udostępnić osobie podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy domowej?
  • czy dopuszczalnym będzie, aby profesjonalny pełnomocnik miał dostęp do dokumentacji Niebieskiej Karty i dokumentacji Zespołu?
  • jakie są i jakie będą zadania i role Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
  • jakie informacje będą musiały znaleźć się w protokole z zakończenia procedury?
  • kto będzie uprawniony do zamknięcia procedury NK?
  • czy i jakie działania należy podejmować po zamknięciu Niebieskiej Karty?
  • jak unikać błędów w realizacji procedury NK?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy.
2. Pojęcie przemocy w rodzinie – stan obecny i po zmianach.
3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) ds. przeciwdziałania przemocy domowej, po zmianie ustawy: 
a. Skład ZI ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
b. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego po zmianie ustawy.
c. Rola i zadania ZI obecnie i po zmianie ustawy.
d. Monitorowanie procedur Niebieskiej Karty po zmianie przepisów. 
e. Częstotliwość zwoływania posiedzeń Zespołu po zmianie ustawy. 
f. Role i zadania Przewodniczącego ZI oraz zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
g. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
h. Usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu po zmianie ustawy.
4. Co to jest procedura Niebieska Karta? Interwencyjność procedury Niebieskiej Karty.
5. „Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia.
6. Formy/rodzaje przemocy. Wyjaśnienie pojęcia przemocy ekonomicznej, po zmianie przepisów ustawy.
7. Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową.
8. Procedura NK:
a. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.
b. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskiej Karty.
c. Niebieska Karta „A”. Omówienie formularza, zasad wypełniania oraz najczęściej popełnianych błędów w jego sporządzaniu.
d. Osoby małoletnie a procedura NK, po zmianie przepisów. 
9. Realizacja NK, w trakcie zmiany przepisów Ustawy:
a. Formularz „A” a nieobecność osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy oraz stosowanie przemocy.
b. Odebranie broni osobie podejrzewanej o stosowanie przemocy domowej. 
10. Powołanie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej (GDP):
a. Zadania Grup Diagnostyczno – Pomocowych w realizacji procedury NK.
b. Realizacja Indywidulanego Planu Pomocy, po zmianie Ustawy. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni OPS, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, koordynatorzy Grup Roboczych, funkcjonariusze policji, pracownicy oświaty i służby zdrowia, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz wszyscy członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujący zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i online, z zakresu procedury Niebieskiej Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 1 czerwca 2023 r.