Świadczenia nienależnie pobrane

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty postępowania w przypadku, gdy doszło do wypłaty świadczenia nienależnego. Wskażemy kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym, a kiedy ze świadczeniem nienależnym. Przedstawimy realne przykłady oraz wskazówki dotyczące procedury dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie kompleksowej, usystematyzowanej wiedzy o świadczeniach nienależnie pobranych.
 • Uzyskanie informacji, wynikających z praktycznej interpretacji przepisów i orzeczeń dotyczących prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach świadczeń nienależnie pobranych.
 • Wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci licznych przykładów, pochodzących z praktyki i doświadczenia zawodowego trenera.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Czym są i na czym polega specyfika świadczeń nienależnie pobranych?
 • Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym, a kiedy nienależnym?
 • Czy świadczenia nienależnie pobrane podlegają egzekucji?
 • Na czym polega procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przypadku dodatków osłonowych, mieszkaniowych oraz w odniesieniu do dodatków energetycznych?
 • Od kogo można dochodzić zwrotu świadczenia nienależnie pobranego?
 • Kiedy mija termin dochodzenia zwrotu świadczenia nienależnie pobranego?
 • Kiedy można odstąpić od żądania zwrotu oraz umorzyć świadczenie nienależnie pobrane i nienależne?
zwiń
rozwiń
Program

I. Świadczenia nienależnie pobrane na płaszczyźnie aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej.
1. Ustawa o pomocy społecznej:

 • Pojęcie świadczenia nienależnie pobranego na gruncie ustawy o pomocy społecznej.
 • Świadczenie nienależnie pobrane a świadczenie podlegające zwrotowi.
 • Wyrównanie renty lub emerytury a świadczenie nienależnie pobrane.
 • Zwrot świadczeń przez instytucje finansowe.

2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

 • Pojęcie świadczenia nienależnie pobranego na gruncie wskazanych ustaw.
 • Świadczenie nienależnie pobrane a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Zwrot świadczeń przez instytucje finansowe.
 • Przepisy szczególne.

3. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

 • Pojęcie świadczenia nienależnie pobranego na gruncie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Sytuacje szczególne związane z otrzymaniem alimentów bezpośrednio przez wierzyciela z pominięciem organu administracji.
 • Świadczenie nienależnie pobrane w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego.
 • Nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za ustalanie prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć, a także dochodzenie zwrotu i egzekucję nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, radcy prawni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej. Autor książki „Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej.”

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 17 czerwca 2022 r.