• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno - Pomocowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną zaprezentowane prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych oraz Procedury Niebieskie Karty. Zagadnienia omówimy w oparciu o zmianę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, porównując stan po nowelizacji z tym sprzed zmiany przepisów. Przybliżymy zadania Zespołów oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych, sposoby realizacji zadań, podpowiadając jak należy w świetle nowych regulacji prowadzić procedurę Niebieskie Karty. Wskażemy także nowe zapisy w ustawie o Policji i Żandarmerii Wojskowej, mające na celu zabezpieczenie interesów ofiar przemocy domowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z zakresem działania i prawidłowym funkcjonowaniem Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych, regulowanym nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, m.in.:

 • jakie są zadania Zespołu Interdyscyplinarnego przed i po zmianie przepisów?
 • czy przyjęcie regulaminu wewnętrznego Zespołu będzie miało charakter obligatoryjny?
 • jakie będą zadania Grup Diagnostyczno – Pomocowych?
 • jakie dokumenty będzie można udostępnić osobie podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy domowej?
 • czy dopuszczalnym będzie aby profesjonalny pełnomocnik miał dostęp do dokumentacji Niebieskie Karty i dokumentacji Zespołu?
 • jakie są i jakie będą zadania i role Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • jakie informacje będą musiały znaleźć się w Protokole z zakończenia Procedury?
 • kto będzie uprawniony do zamknięcia Procedury NK?
 • czy i jakie działania należy podejmować po zamknięciu Niebieskie Karty?
 • jak unikać błędów w realizacji procedury NK?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy.
 2. Pojęcie przemocy w rodzinie – stan obecny i po zmianach.
 3. Powołanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej:
 • skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
 • powołanie przedstawiciela do członkostwa w Zespole,
 • regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, jako obligatoryjny dokument po zmianie przepisów ustawy,
 • rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • monitorowanie procedur Niebieskie Karty po zmianie przepisów,
 • częstotliwość zwoływania posiedzeń Zespołu po zmianie przepisów,
 • role i zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • role i zadania zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu.
 1. Co to jest procedura Niebieskie Karty? Interwencyjność procedury Niebieskie Karty.
 2. „Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – omówienie pojęcia.
 3. Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form. Wyjaśnienie pojęcia przemocy ekonomicznej, po zmianie przepisów ustawy.
 4. Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć.
 5. Procedura Niebieskie Karty:
 • podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty,
 • w jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?
 • klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty,
 • osoby małoletnie a procedura NK, po zmianie przepisów.
 1. Realizacja NK w trakcie zmiany przepisów ustawy.
 2. Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza, zasad wypełniania oraz najczęściej popełnianych błędów w jego sporządzaniu:
 • pojęcie osoby stosującej przemoc domową,
 • formularz „A” a nieobecność osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy,
 • formularz „A” a nieobecność osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy,
 • odebranie broni osobie podejrzewanej o stosowanie przemocy domowej.
 1. Powołanie i zadania Grupy Diagnostyczno – Pomocowej w realizacji procedury NK:
 • notatki członków GDP w ramach procedury NK,
 • dokumentowanie czynności w ramach procedury NK, jako ustawowy obowiązek członków Grupy Diagnostyczno – Pomocowej.
 1. Niebieska Karta „B”. Zasady przekazywania formularza.
 2. Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK.
 3. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy i wezwanie osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy.
 4. Zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury NK po zmianie przepisów.
 5. Brak współpracy w ramach procedury NK.
 6. Protokoły z posiedzeń GDP/ZI. Zasady sporządzania i różnice.
 7. Procedura NK dla osób nie mieszkających razem.
 8. Procedura NK w stosunku do obcokrajowca.
 9. Jak postąpić, gdy osoba podejrzewana o doświadczanie przemocy mieszka w innej gminie niż osoba podejrzewana o stosowanie przemocy? Przekazywanie dokumentacji po zmianie przepisów.
 10. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną.
 11. Niebieska Karta „C”. Omówienie formularza i zasad wypełniania.
 12. Niebieska Karta „D”. Omówienie formularza i zasad wypełniania.
 13. Przetwarzania danych osobowych przez ZI/GDP.
 14. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK. Zasady sporządzania zawiadomienia.
 15. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GDP.
 16. Kto obecnie zamyka procedurę NK a kto po zmianie przepisów?
 17. „Uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”. Wyjaśnienie i omówienie pojęcia.
 18. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Omówienie zasad sporządzania. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta.
 19. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK. Monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK, po zmianie przepisów ustawy.
 20. Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy.
 21. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK.
 22. Kserokopia dokumentacji NK. Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentację NK?
 23. Kierowanie sprawców przemocy domowej na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne.
 24. Postępowanie skargowe na działalność Zespołu lub GDP.
 25. Omówienie projektu planowanej nowelizacji ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej.
 26. Wnioski, dyskusja, dobre praktyki.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni OPS, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, koordynatorzy Grup Roboczych, funkcjonariusze Policji, pracownicy oświaty i służby zdrowia, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz wszyscy członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujący zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i online, z zakresu procedury Niebieskie Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do  27 stycznia 2023 r.