• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja specustawy ukraińskiej w 2023 roku. Jak prowadzić postępowania i przydzielać świadczenia po zmianie przepisów?

Program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Tzw. „specustawa ukraińska” doczekała się kolejnej nowelizacji, mającej znaczący wpływ na realizację przez samorządy oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej zadań w zakresie udzielania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy. Zawarte w tej nowelizacji regulacje zakładają m. in. uszczelnienie systemu świadczeń, wypłacanych uchodźcom wojennym i pokrywanie przez nich części kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Z obowiązku tego zwolnione będą niektóre grupy obywateli Ukrainy, m. in. osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, opiekunowie co najmniej trojga dzieci, czy osoby w trudnej sytuacji, uniemożliwiającej im udział w kosztach. Zmienią się też zasady wypłaty świadczeń - ich wypłata będzie wstrzymywana, jeżeli obywatel Ukrainy wyjedzie z Polski, a jeśli wyjedzie na więcej niż 30 dni, straci prawo legalnego pobytu i tym samym prawo do świadczeń.

W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zmiany prawa, wskażemy, w jaki sposób usystematyzować prowadzenia postępowań, a także udzielać pomocy społecznej i przyznawać świadczenia obywatelom Ukrainy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.:

 • Jakie świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski i jakie warunki muszą spełnić, aby je uzyskać?
 • Kiedy należy wstrzymać wypłatę świadczeń?
 • Jakie grupy będą zwolnione z partycypowania w kosztach utrzymania w ramach zbiorowego zakwaterowania?
 • Kto i w jaki sposób ma weryfikować prawo do tego zwolnienia?
 • Jak postąpić, w przypadku wyjazdu poza terytorium RP, obywatela Ukrainy, który miał przyznane przez nas świadczenia?
 • Z jakich rejestrów, ewidencji i wykazów może korzystać samorząd w sprawach cudzoziemców?
 • Jak zapewnić finansowanie pobytu w Polsce dzieci, które przed ewakuacją były podopiecznymi ukraińskiej pieczy zastępczej?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Cele i założenia nowelizacji.
 2. Doprecyzowanie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i obowiązków z tym związanych po stronie obywateli Ukrainy.
 3. Ułatwienia w przekraczaniu granicy – przekraczanie granicy bez wizy.
 4. Wgląd do danych dla samorządów w sprawie krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 5. Zmiany dotyczące weryfikacji uprawnień do pobierania przez uchodźców świadczeń i wstrzymywania świadczeń.
 6. Partycypowanie w kosztach utrzymania w ramach zakwaterowania zbiorowego – kto i na jakich zasadach?
 7. Finansowanie pobytu dzieci, które przed ewakuacją do Polski były podopiecznymi ukraińskiej pieczy zastępczej.
 8. Wsparcie samorządu w zakresie dofinansowania zadań oświatowych dotyczących dzieci z Ukrainy.
 9. Pozostałe zmiany oraz zmiany w innych ustawach.
 10. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, sekretarze, pracownicy samorządowi, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - ops, dps, pcpr, wszystkie osoby zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia
na www.frdl.rzeszow.pl do 10 stycznia 2023 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.