• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Elektronizacja postępowań administracyjnych w 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jednostek pomocy społecznej. Obowiązki organów administracji i stron postepowań administracyjnych

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, wprowadzając nowe standardy wymiany korespondencji i zastępując, co do zasady, w odniesieniu do podmiotów publicznych korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami oraz przygotowanie organizacji do sprawnego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną. Omówione będą również zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) wprowadzone 28 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert – praktyk, członek SKO, omówi najważniejsze kwestie dotyczące elektronizacji postępowań administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń oraz specyfiki stron tych postępowań, wskaże na przykładach praktyczne znaczenie przepisów ustawy o e-doręczeniach oraz wyjaśni problematyczne kwestie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szczegółowe omówienie zasad związanych z doręczaniem korespondencji na podstawie k.p.a. po 10 grudnia 2023 r.
  • Wskazanie postępowania w szczególnych sytuacjach korespondencji z klientami pomocy społecznej, w tym m.in. co zrobić w sytuacji, gdy strona nie posiada adresu, kiedy i jak sprawdzić w bazie danych czy strona postępowania posiada adres do doręczeń elektronicznych, jakie są zasady postępowania organu względem stron/ osób wykluczone cyfrowo.
  • Przegląd przepisów, wraz z omówieniem ich praktycznego znaczenia oraz najbardziej problematycznych obszarów dotyczących problematyki e-doręczeń i korespondencji elektronicznej zarówno ze stronami jak i innymi instytucjami.
  • Nabycie umiejętności stosowania nowych przepisów k.p.a., wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne - zmiany wprowadzone w k.p.a. w 2021 r.
2. Termin wdrożenia rozwiązań technicznych, niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
3. Zasada pisemności postępowania administracyjnego w praktyce działania organów administracji.
4. Stosowanie znowelizowanych przepisów k.p.a. w okresie przejściowym do 10 grudnia 2023 r. 
5. Stosowanie znowelizowanych przepisów k.p.a. w okresie po 10 grudnia 2023 r.
6. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego a publiczna usługa hybrydowa.
7. E-PUAP- zasady działania po wejściu w życie doręczeń elektronicznych w administracji.
8. Wszczęcie postępowania na piśmie – papierowe i elektroniczne.
9. Kierowanie pism do organu.
10. Kierowanie pism do strony.
11. Komunikacja elektroniczna z innymi organami.
12. Podpisywanie pism- papierowych i elektronicznych. Zasady. 

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przygotowujący i wydający decyzje administracyjne oraz prowadzący korespondencję ze stronami i innymi instytucjami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl
do 25 września 2023 r.