• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola jednostki systemu oświaty przez organ prowadzący w zakresie wykonywania przez nią obowiązków związanych z wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich

Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

15 sierpnia br. mija sześciomiesięczny okres przejściowy, w którym podmioty zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich miały czas na zredagowanie wymaganej dokumentacji. Od tego dnia wchodzi również w życie przepis obligujący organy prowadzące jednostki systemu oświaty do kontrolowania realizacji tego zadania przez prowadzone szkoły, przedszkola, placówki oświatowe.

 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy zakres zadań ustawowych i odpowiedzialność gminy/powiatu jako organu prowadzącego szkołę/przedszkole/placówkę oświatową w zakresie kontroli wprowadzenia przez te jednostki standardów ochrony małoletnich.
• Wskażemy okoliczności, w których gmina/powiat/CUW jest zobowiązany wprowadzić „u siebie” standardy ochrony małoletnich.
• Przeanalizujemy przykład dokumentu, określającego standardy ochrony małoletnich w urzędzie gminy/powiatu/CUW, a także protokołu z przeprowadzonej w tym zakresie kontroli w jednostce oświatowej.
• Wytłumaczymy zasady pozyskiwania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
• Wskażemy zakres odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej za dopuszczenie do pracy osoby z orzeczonym zakazem pracy z małoletnimi oraz za niewprowadzenie standardów ochrony małoletnich.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Kontrola organu prowadzącego w zakresie wykonywania obowiązków ciążących na szkole w związku z dopuszczeniem osób do pracy z małoletnimi:  
• pozyskiwanie przez szkołę informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
• żądanie od osoby złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
• szczególny przypadek osób, posiadających obywatelstwo innego państwa.
2. Kontrola organu prowadzącego w zakresie realizacji przez szkołę/przedszkole/placówkę obowiązku wprowadzenia standardów opieki nad małoletnimi (SOM) – omówienie wymaganego prawem zakresu regulacji, zawartych w SOM.
3. Uprawnienia kontrolujących.
4. Protokół z przeprowadzonej kontroli – przykład dokumentu.
5. Odpowiedzialność karna za niewprowadzenie standardów ochrony małoletnich oraz dopuszczenie do pracy osoby z orzeczonym zakazem pracy z małoletnimi. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, CUW, którzy otrzymają upoważnienie od wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty do wykonywania funkcji kontrolnych w omawianym zakresie, a także osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzenie standardów ochrony małoletnich w swojej jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl
do 8 lipca 2024 r.