• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak optymalizować wydatki na oświatę? Wydatki a subwencja oświatowa

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy z obszaru optymalizacji wydatków oświatowych zarówno na poziomie szkoły/placówki oświatowej, jak i samorządu. Podczas zajęć:

 • Wytłumaczymy, w jaki sposób jest kalkulowana subwencja i jakie dane są uwzględniane do jej naliczenia.
 • Pokażemy, co może zrobić dyrektor szkoły, aby mieć wpływ na zwiększenie subwencji oświatowej i lepszą optymalizację wydatków szkoły.
 • Przekażemy również wskazówki, jak zoptymalizować wydatki na oświatę w samorządzie, wykorzystując dane, którymi dysponuje organ prowadzący.
 • Wskażemy, jak decyzje w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych przekładają się na poziom wydatków i subwencji.

Szkolenie jest adresowane nie tylko do pracowników samorządu, ale także do dyrektorów szkół i placówek samorządowych. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad związanych z finansowaniem zadań oświatowych w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez samorząd, a także w stosunku do naliczonej subwencji oświatowej.
 • Zrozumienie przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości.
 • Wskazanie zależności pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową:
  • na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową,
  • jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań, które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu).
 • Przedstawienie, jak dyrektor szkoły i samorząd mogą zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponują.
 • Finanse wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony wskażemy, jak zmniejszyć wydatki, a z drugiej jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Objaśnimy, jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody, pochodzące z subwencji.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zasady podziału subwencji ogólnej:

 • Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie.
 • Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
 • Wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?

3. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego.
4. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
5. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
6. Omówienie poszczególnych typów oddziałów a dodatkowych środków w subwencji na taki oddział: oddział przygotowawczy, oddział integracyjny, oddział sportowy, oddział dwujęzyczny itd. Czy opłaca się utworzyć taki oddział z uwagi na ponoszone koszty?
7. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
8. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
9. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
10. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia
– finansowe wyzwanie dla samorządu.
11. Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli.
12. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
13. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencj
i – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej?
14. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy jst, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl
do 24 maja 2023 r.