• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Ochrona informacji niejawnych w instytucji. Dokumentowanie i przetwarzanie informacji niejawnych oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w jednostce. Niezbędne procedury i praktyka

program i karta zgłoszenia

29, 30, 31 marca 2023 r.

Kurs każdego dnia w godzinach 9:30-14:00

Cena: 859 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 28 lutego, Cena 920 PLN netto/os. przy zgłoszeniu od 1 marca. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w 3 – dniowym kursie gwarantuje zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostce, zarządzania ryzykiem w zakresie OIN.

Jest doskonałą okazją do poznania tej skomplikowanej materii, w szczególności jej praktycznych aspektów.

Podczas zajęć ekspert wskaże problemy związane z właściwą organizacją pracy kancelarii materiałów niejawnych, ewidencja dokumentów oraz zasadami ich przechowywania czy archiwizacji.

 • Jakie zadania i obowiązki ma kierownik jednostki organizacyjnej, a jakie pełnomocnik ds. OIN?
 • Jak właściwie opracować dokumentację wymaganą ustawą o ochronie informacji niejawnych?
 • Jak należy rejestrować obieg dokumentów niejawnych w dziennikach i urządzeniach kancelaryjnych?
 • Jak klasyfikować informacje niejawne?
 • Jak archiwizować i brakować materiały niejawne? Jak właściwie dokumentować bezpieczeństwo teleinformatyczne?

To tylko niektóre z pytań, na które odpowiemy podczas zajęć.

Ekspert prowadzący zajęcia to menedżer bezpieczeństwa informacji, osoba z dużym doświadczeniem, praktyk w zakresie prowadzenia, tworzenia i nadzoru nad dokumentacją wytwarzaną i przechowywaną w jednostce w zgodnie z RODO i OIN. Posiada również olbrzymią wiedzę i umiejętności w tematyce zarządzania bezpieczeństwem informacji, które potrafi przekazać w prosty i zwięzły sposób.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy 3-dniowego kursu, w jego trakcie:

 • Zdobędą wiedzę i nabędą praktyczne umiejętności w zakresie zastosowania wymagań, które są określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych, a które będą mogli wprowadzić ich w życie w jednostce czy instytucji na przykładzie konkretnych rozwiązań, wzorów oraz wskazówek, pochodzących z wieloletniej praktyki eksperta, wynikającej z jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 • Poznają rolę i zadania, jakie mają kierownik jednostki i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
 • Zapoznają się z obowiązkami informacyjnymi kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony, zasadami współpracy, podziału zadań oraz kwestii odpowiedzialności.
 • Nabędą umiejętności w zakresie opracowania i wdrożenia w jednostce niezbędnej dokumentacji z zakresu OIN, wymaganej ustawą.
 • Dowiedzą się jak właściwie zorganizować obieg materiałów niejawnych na poziomie klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”, jak klasyfikować informacje niejawne oraz jak rejestrować ich obieg w dziennikach i urządzeniach kancelaryjnych, a także jakie zasady ochrony informacji niejawnych, w tym reguły związane ze stosowaniem przepisów o RODO, stosować w celu prawidłowego funkcjonowania systemu w jednostce/ instytucji.
 • Poznają tematykę kontroli prowadzonych przez ABW.
 • Poddadzą analizie problematykę akredytacji systemów teleinformatycznych, które służą do przetwarzania informacji niejawnych, czy prowadzenia dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Będą mieli możliwość konsultacji, podczas 3 dni zajęć, kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem.
 • Kurs zakończymy testem sprawdzającym wiedzę.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 29 marca
PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:
1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce.
2. Aktualne podstawy prawne ochrony informacji niejawnych - przepisy ogólne i resortowe.
3. Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych.
4. Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w Polsce: 

• Kolegium ds. Służb Specjalnych, 
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
5. Ochrona informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych: kierownik jednostki organizacyjnej i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (podział ról i zadań). 
6. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania wobec personelu.
7. Dokumentacja ochrony informacji niejawnych:

• ocena poziomu zagrożeń,
• instrukcja dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
• instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
• plan ochrony informacji niejawnych,
• dokumentacja pełnomocnika ochrony,
• szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych - terminy, częstotliwość, dokumentacja, ewidencje.
8. Bezpieczeństwo osobowe – zasady dostępu do informacji niejawnych:
• klauzula „zastrzeżone” – upoważnienia,
• klauzula „poufne” - postępowania sprawdzające (zwykłe i poszerzone),
• informacje międzynarodowe,
• teczki akt postepowań sprawdzających – zawartość, przechowywanie i udostępnianie.
9. Obowiązki informacyjne kierownika jednostki organizacyjnej i pełnomocnika ochrony. 
10. Karty informacyjne – zasady przesyłania ich do ABW. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999 r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009 r. ekspert ABW z zakresu OIN. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 859 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 28 lutego, Cena 920 PLN netto/os. przy zgłoszeniu od 1 marca. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl

do 23 marca 2023 r.