Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w formule PPP

Ważne informacje o szkoleniu

Poprawnie zaplanowane inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być bardzo dobrą okazją do pozyskania zewnętrznego finansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Podczas webinarium skupimy się, nie tyle na teorii PPP, co na przykładach i doświadczeniach praktycznych wykorzystania PPP właśnie w obszarze termomodernizacji. Zapraszamy na szkolenie poprowadzone przez eksperta mającego praktyczne doświadczenie w projektach PPP na rzecz podmiotów publicznych, partnerów prywatnych oraz instytucji finansujących.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie głównych założeń PPP jako modelu realizacji zadań publicznych.
 • Poznanie obecnego stanu rynku PPP w sektorze termomodernizacji.
 • Poznanie uwarunkowań prawnych PPP oraz jego konstytutywnych cech.
 • Umiejętność identyfikacji, czy dana inwestycja może kwalifikować się do jej realizacji w formule PPP.
 • Nabycie wiedzy w zakresie umiejętnego przygotowania się do przeprowadzenia postępowania w sektorze termomodernizacji.
 • Poznanie modelowego przebiegu postępowania na wybór partnera prywatnego wraz z kluczowymi elementami umowy o PPP w sektorze termomodernizacji.
 • Poznanie dobrych praktyk PPP na podstawie realizowanych z powodzeniem przedsięwzięć w sektorze termomodernizacji.
zwiń
rozwiń
Program

Część I – Wprowadzenie do tematyki PPP:

 1. Czym jest PPP?
 2. Charakterystyka rynku PPP w obszarze termomodernizacji (skuteczność postępowań, liczba zawartych umów).

Część II – Organizacyjno-prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze termomodernizacji:

 1. Omówienie podstaw prawnych PPP (ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi),
 2. Cechy PPP: podział zadań i ryzyk, wynagrodzenie partnera prywatnego, czas trwania umowy,
 3. Fakty i mity związane z wdrażaniem projektów PPP,
 4. Modele organizacyjne PPP: zinstytucjonalizowane i kontraktowe PPP,
 5. Zaangażowanie w projekty PPP środków pochodzących z UE – projekty hybrydowe,
 6. Modele alternatywne.

Część III – Postępowanie na wybór partnera prywatnego:

 1. Ocena efektywności i test rynku,
 2. Dialog konkurencyjny – optymalny tryb postępowania na wybór partnera prywatnego,
 3. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w sektorze termomodernizacji,
 4. Umowa o PPP (kluczowe czynniki pod kątem bankowalności projektu),
 5. Przykładowy harmonogram postępowania wraz z przedstawieniem modelowej ścieżki wdrożenia projektu.

Część IV – Kluczowe aspekty PPP:

 1. Praktyczne wskazówki, jak najbardziej efektywnie przeprowadzić postępowanie,
 2. Omówienie czynników sukcesów i porażek projektów.

Część V – Dobre praktyki PPP w sektorze termomodernizacji:

 1. Studium przypadku – analiza 3 przedsięwzięć PPP w sektorze termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
 2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie,
 3. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku,
 4. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (oraz organów kontrolnych), jak i przedstawicieli przedsiębiorców – potencjalnych partnerów prywatnych, zainteresowanych uczestnictwem w projektach PPP w sektorze termomodernizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat. Koncentruje się na doradztwie przy projektach infrastrukturalnych realizowanych zwłaszcza w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Wspiera klientów zarówno z sektora publicznego, jak I prywatnego na wszelkich etapach realizacji projektów. Wielokrotnie doradzał przy kompleksowej realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego zakończonych podpisaniem umowy I pozyskaniem finansowania. Koordynował między innymi opracowywanie analiz przedrealizacyjnych, przygotowywanie i obsługę postępowań, opracowywanie i negocjowanie projektów umów oraz finalne realizacje kontraktów. Ponadto Jakub posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest autorem publikacji oraz prelegentem na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl do 22 lutego 2021 r.