• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

online
program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dotyczące współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Podczas szkolenia wyczerpująco omówimy najważniejsze zasady współdziałania samorządów z NGO.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na dwa dni szkoleniowe, które stanowią kompendium wiedzy zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami pozarządowymi jaki i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z NGO, jako poszerzenie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy. Podczas zajęć krok po kroku wyjaśnione zostaną prawne, organizacyjne oraz finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem zasad dostępności. Uczestnictwo w szkoleniu jest doskonałą okazją do kompleksowego omówienia form i zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny, programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
• Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
• Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego.
• Podpowiemy jak stosować druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
• Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań: Zdrowie publiczne, PZP a pożytek publiczny, Uchwała w sprawie wspierania sportu.
• Odpowiemy miedzy innymi na pytania:
- Czy jest w przepisach określony sposób w jaki dokumentować niefinansową współpracę z instytucjami NGO? Czy to określa gmina?
- Czy zadanie, które będzie realizowane przez kilka lat(umowa na 3 lata), ale nieznana jest kwota na każdy rok (jest co roku przyznawana przez Urząd Wojewódzki) powinno być wpisane do rocznego programu? Czy potrzebny wieloletni?
- Czy zadania z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze) muszą być zlecane z pożytku czy mogą być ogłaszane przez zamówienia publiczne?
- Stowarzyszenie z terenu gminy złożyło wniosek o wsparcie działalności statutowej celem przeznaczenia na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego z powiatu. Czy i w jaki sposób można przekazać środki finansowe?
- Czy są ustalone z góry jakieś wytyczne, zasady dotyczące oceny formalne wniosków? Czy należy to określić w ogłoszeniu o konkursie?
- Czy komisja konkursowa może zostać powołana raz na początku roku i opiniować wszystkie ogłaszane konkursy?
- Czyli przed każdym konkursem powinno się ogłaszać nabór na członków komisji z organizacji pozarządowej? Ile dni taki nabór powinien być zamieszczony do informacji publicznej?
- Czy Burmistrz może upoważnić dyrektora Centrum Usług Społecznych (dawniej OPS) do ogłaszania konkursów dla NGO w jego imieniu na usługi społeczne?
- Czy jeśli w konkursie jest zapis: Zasada dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków między pozycjami kosztorysu – dopuszczalny jest wzrost pozycji kosztorysowej do 30%, to można aneksować taką umowę na prośbę organizacji, która obecnie dysponuje większymi środkami?
- Czy jeśli w wewnętrznym zarządzeniu jst jest zapis, że rozliczenie podpisuje pracownik merytoryczny i burmistrz, to RIO może zarzucić, że nie ma podpisu skarbnika?
- Czy rodzaj konkursu (powierzenie lub wsparcie) ma wpływ na fakt, czy opłaty od Uczestników mogą być pobierane? Czy to jest decyzja ogłaszającego konkursu na co się godzi w ogłoszeniu?

zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1:
1. Pojęcie organizacji pozarządowych.

• Jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe?
• Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
• KGW a pożytek publiczny.
2. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego:
• Definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych.
• Wymagania w stosunku do organizacji.
3. Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Dobre praktyki.
4. Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert .
5. Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

• Uchwała konsultacyjna.
• Roczny program współpracy.
• Inicjatywa lokalna.
• Rada działalności pożytku publicznego.
6. Zasady przygotowania programu współpracy:
• Niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST.
• Czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie.
• Przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie.
• Sprawozdanie z realizacji programu.
7. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym:
• Kiedy ogłaszać konkurs?
• Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
• Podmioty uczestniczące w konkursie.
8. Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu.
Dzień 2
1. Rozliczanie zadań w 2023 roku.
2. Realizacja zadań publicznych w 2023 roku.
3. Druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.
4. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją:

• Przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi.
• Wkład własny.
• Oczekiwane rezultaty.
5. Umowa realizacji zadania publicznego:
• Co oznacza ramowy charakter umowy?
• Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
• Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
• Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
• Obowiązki informacyjne.
• Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu – faktury, opis.
• Kontrola zadania – umowa a przepis art. 17 ustawy.
• Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
• Zasady i tryb zwrotu dotacji.
• Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
• Załączniki do umowy.
6. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie.
• Opis osiągniętych rezultatów.
• Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów.
• Rozliczenie budżetu.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
7. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
8. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19a tzw. małe granty).
9. Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.
10. Odrębne tryby zlecania zadań:

• Zdrowie publiczne.
• PZP a pożytek publiczny.
• Uchwała w sprawie wspierania sportu.
11. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert.
12. Podział zadań ze względu na dostępność, czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dwudniowe szkolenie stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2023 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 września 2023 r.