Postępowanie administracyjne w praktyce. Wybrane zagadnienia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które swym zakresem obejmuje zarówno omówienie aktualnych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian, jak i wskazanie pojawiających się problemów, błędów oraz wątpliwości w interpretacji i stosowaniu przepisów. Szkolenie ma na celu przybliżenie procedur postępowania administracyjnego, w tym zasad dotyczących e-doręczeń po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych. W ramach spotkania zostaną omówione zasady procesowe w k.p.a., a także praktyczne problemy, wynikające z ich nieznajomości.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Proponowane szkolenie to połączenie wykładu na tematów przepisów k.p.a. i ich stosowania z analizą problematycznych, skomplikowanych przypadków. Uczestnik naszych zajęć:
• pozna zasady doręczeń, dowie się m.in. dlaczego nie powinno się używać tzw. „żółtych zwrotek”, dlaczego nie wolno doręczać przy pomocy zwykłego maila,
• dowie się kto to jest dorosły domownik,
• pozna odpowiedź na pytanie czy można do jednej strony doręczać korespondencję elektroniczną i papierową,
• dowie się co to jest i po co jest adres do doręczeń, jak jest zbudowany adres do doręczeń,
• pozna odpowiedź na pytanie czy można i dlaczego doręczać do osób fizycznych, tak jak do tej pory, czyli tak jak przed 5.10.2021 r.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada pisemności po zmianach i jej praktyczne znaczenie.
2. Podanie i jego elementy formalne.
3. Pozostawienie bez rozpoznania podania skierowanego do organu „zwykłym mailem”:

• Czy i o czym organ musi pouczyć wnioskodawcę?
• Jak powinno wyglądać prawidłowe pouczenie?
4. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.
5. Wszczęcie postępowania administracyjnego:

• Moment wszczęcia postępowania na wniosek i z urzędu.
• Elementy obligatoryjne zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego - analiza obligatoryjnego pouczenia.
6. Naczelne zasady procesowe i ich zacznie praktyczne:
• Rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony (7a k.p.a.).
• Współdziałania organów administracji publicznej (7b k.p.a.).
• Prawdy materialnej (7 k.p.a.).
• Pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa (8 k.p.a.).
• Informacji (9 k.p.a.).
• Aktywnego udziału stron w postępowaniu (10 k.p.a.).
• Przekonywalności (11 k.p.a.).
7. Termin załatwienia sprawy:
• „Bez zbędnej zwłoki” – to znaczy kiedy?
• Co wpływa na liczenie terminu załatwienia sprawy?
• Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie - elementy obligatoryjne.
• Ponaglenie i skarga na bezczynność – uwagi praktyczne.
8. Doręczanie korespondencji:
• Tradycyjne – do kogo i dlaczego - czy art. 39 k.p.a. obowiązuje czy nie?
- doręczenie stronie, pełnomocnikowi, pełnomocnik do doręczeń,
- doręczenie dorosłemu domownikowi,
- doręczenie zastępcze – czemu jest problem z tzw.„żółtą zwrotką”?
• Doręczenie elektroniczne po zmianach:
- nowe zasady doręczania,
- obowiązek doręczania na adres do doręczeń,
- publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
- doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej,
- „dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
• Art. 393 k.p.a. po zmianach – czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?
9. Wydawanie zaświadczeń.
10. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników administracji publicznej, stosujących k.p.a., zarówno zaczynających pracę w organach, jak i doświadczonych urzędników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk, radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005-2011, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej jst, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2022 r.