• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce urzędnika

Program i karta zgłoszeniowa

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie w terminie 20 i 23 marca 2023 r. 

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy w jednostkach administracji publicznej niejednokrotnie mają problemy z właściwą interpretacją regulacji prawnych w zakresie stosowania k.p.a., co powoduje możliwość błędnego stosowania przez nich przepisów, nieprawidłowego wydawania decyzji, co następnie skutkuje uchyleniem jej przez organ I instancji. Dlatego też proponujemy Państwu 2- dniowe szkolenie, dzięki któremu zdobędą lub utrwalą Państwo wiedzę na temat zasad postępowania administracyjnego i stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, niezbędną do wykonywania codziennych obowiązków w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych. Podczas zajęć zwrócimy uwagę na zagadnienia związane ze wszczęciem postępowania, terminami oraz postępowaniem dowodowym, mającym istotny wpływ na prowadzenie postępowania, jego rozstrzygnięcie czy uzasadnienie w nim zawarte.

Prowadząca, doświadczona trenerka (od wielu lat przeprowadza szkolenia dla administracji publicznej, w tym także z procedury administracyjnej), omówi najistotniejsze kwestie dotyczące stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie pełnomocnictwa, doręczania pism, wezwań, podań, adnotacji urzędowych, zaświadczeń na tle pozostałych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przegląd przepisów, wraz z omówieniem trudnych obszarów dotyczących wydawania decyzji, problematyki doręczeń, w tym e-doręczeń, ochrony danych osobowych, upoważnień i pełnomocnictw na podstawie kontroli NIK.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego stosowania nowych przepisów dotyczących k.p.a., wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
 • Wskazanie obowiązków organu związanych ze wszczęciem postępowania administracyjnego.
 • Przedstawienie prawidłowego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w postępowaniach administracyjnych, z uwzględnieniem decyzji PUODO.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego procedury administracyjnej.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I- 20 marca 
1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów. Skutki ich niezastosowania dla organów administracji publicznej. 
2. Właściwość rzeczowa i miejscowa:

 • Skutki dla ważności decyzji administracyjnych. 
 • Przekazanie według właściwości.

3. Strona postępowania. Strona nieznana z miejsca pobytu.
4. Pełnomocnik:

 • Kto może być pełnomocnikiem?
 • Formy pełnomocnictwa.
 • Udzielanie pełnomocnictw, omówienie orzecznictwa w tym zakresie.
 • Doręczanie korespondencji pełnomocnikom.
 • Najbliższa rodzina jako pełnomocnik.
 • Jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony?
 • Omówienie na podstawie orzecznictwa.

5. Terminy załatwiania spraw administracyjnych:

 • Zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy. 
 • Bezczynność i przewlekłość postępowania - jakie rodzi skutki dla organu?
 • Załatwianie spraw w terminie a instytucja ponaglenia.

6. Doręczenia:

 • Formy doręczeń, skutki doręczeń.
 • Doręczenia za granicą.
 • Doręczenia elektroniczne.

7. Nowe przepisy w zakresie doręczeń:

 • Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego, doręczenia zastępcze.
 • Zmiana adresu a doręczenie.
 • Publiczne obwieszczenia. 
 • Kiedy pismo administracyjne jest prawidłowo doręczone?
 • Doręczenia na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 • Doręczenia między organami publicznymi na gruncie k.p.a.

8. Doręczenia elektroniczne:

 • Od kiedy stosujemy w praktyce?
 • Terminy wejścia w życie.
 • Zasady doręczeń elektronicznych. PURDE, KURDE, PUH, BAE w praktyce.

9. Wezwania w praktyce organu administracji publicznej.
10. Obliczanie terminów. Przywrócenie terminu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, w tym gmin, powiatów i województw, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks postępowania administracyjnego, m. in. wydziałów budownictwa, nieruchomości, geodezji, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, komunikacji, dróg, pomocy społecznej i innych, ale także sekretarze, pracownicy jednostek organizacyjnych jst oraz pracownicy administracji rządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji rzez jst zadań własnych i zleconych. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia www.frdl.rzeszow.pl

 do 15 marca 2023 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona