• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jst

online
program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, RODO, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji obowiązek udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych. Wyjątek od ustawowej zasady stanowią informacje niejawne. Wniosek o udostępnienie informacji może złożyć każdy, a organ administracji jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania takiej informacji. Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie i analiza aktualnych trendów w praktyce stosowania ustawy o dostępie do informacje publicznej. Omawiane zagadnienia i  problemy będą przedstawione z punktu widzenia organu jst w ujęciu praktycznym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej.
• Omówienie formalnych aspektów stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej: weryfikacji wniosku, udostępnienia informacji, odmowy udostępnienia informacji, problem wniosków masowych.
• Poznanie praktycznych zasad rozpoznawania wniosków o dostęp do informacji publicznej, co przekłada się na nieprzegrywanie przed organem II instancji i sądem prowadzonych spraw.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przesłanki generalne do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej:
a) Cel ustawy.
b) Ustawa o dostępie do informacji publicznej, a ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
c) Weryfikacja wniosku:
• Pierwsze kroki po weryfikacji wniosku.
• Udzielenie odpowiedzi na stan faktyczny w dacie złożenia wniosku czy w dacie odpowiedzi na wniosek?
• Pytania dotyczące przyszłości – odpowiadać czy nie?
• Udzielenie odpowiedzi niezwłocznie czy nie później niż 14 dnia?
• Wezwanie do podpisania wniosku w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej („wzór” wezwania) po zmianach Kodeksu postępowania administracyjnego z 5.10.2021 r.
d) Minimalne elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
e) Wnioski anonimowe – czy trzeba rozpatrywać?
f) Udostępnianie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”.
g) Spam a informacja publiczna.
h) Czy można połączyć wnioski jednego pytającego i odpowiedzieć zbiorczo?
2. Rodzaje dokumentów związanych z UDIP i zasady ich udostępniania:
a) Dokument urzędowy - czy każdy podlega udostępnieniu?
b) Dokument prywatny.
c) Dokument wewnętrzny.
3. Osoba pełniąca funkcje publiczne w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych.
4. Informacja publiczna tzw. przetworzona – na co zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu wniosku, jak wykazać „paraliż” jednostki.
5. Decyzja odmowna – uwagi praktyczne, procesowe: m. in. prawidłowe oznaczenie organu, błąd w dacie wydania decyzji, prawidłowe pouczenie decyzji instancyjnej, podpisywanie decyzji utrwalonej w postaci elektronicznej.
6. Postępowanie po wpłynięciu odwołania:

a) Możliwość autokontroli w praktyce.
b) Obowiązki organu I instancji po wpłynięciu odwołania od decyzji złożonej za pomocą ePUAP-u.
7. Bezczynność i przewlekłość w załatwieniu sprawy z zakresu informacji publicznej:
a) Skarga klubu radnych na bezczynność.
b) Wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania.
c) Grzywna za rażące naruszenie prawa w zakresie terminu rozpatrzonego złożonego wniosku.
8. Podsumowanie szkolenia. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst, odpowiedzialni za udostępnianie informacji publicznej, a także za prowadzenie BIP, pełnomocnicy ds. otwartości danych, osoby zajmujące się anonimizacją danych w jednostce oraz odpowiedzialne ze organizację wnioskowych trybów zapewniania dostępu do informacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej jst.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 kwietnia 2023 r.