• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

online
Program i karta zgłoszeniowa

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie ewakuacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie zagadnień związanych z zapewnieniem dostępności w instytucji/firmie w kontekście ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas zajęć przekażemy praktyczne informacje w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym szczegółowo omówimy ważne aspekty współpracy z tymi osobami w trakcie procedur ewakuacyjnych. Przypomnimy najważniejsze bariery w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Przeanalizujemy niezbędną dokumentację, jaka powinna być wdrożona w jednostkach i zwrócimy uwagę na kwestie związane z aktualizacją w zakresie procedur ewakuacyjnych dotyczących osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie ma formę interaktywną. Podstawy teoretyczne są omawiane na przykładach - prezentowane sytuacje, pochodzą z doświadczenia eksperta i służą zastosowaniu tematu w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu tematyki związanej z zapewnieniem dostępności w instytucji w kontekście ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
• Wsparcie w aktualizacji procedur ewakuacyjnych dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami.
• Przygotowanie do postępowania w sytuacjach kryzysowych i nabycie umiejętności profesjonalnego kontaktu z osobą ze szczególnymi potrzebami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z niepełnosprawnością w czasie ewakuacji.
• Przypomnienie procedur bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pomoc w ich tworzeniu w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami.
• Zdobycie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami, która jest kluczowa w przypadku ewakuacji.
• Zapoznanie ze sprzętem ewakuacyjnym.
• Poznanie dobrych praktyk i wdrożeń proceduralnych z zakresu ewakuacji.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, zawierających prezentację i skrypt dotyczący kwestii niepełnosprawności i kwestii związanych z komunikacją z osobami z niepełnosprawnością.

zwiń
rozwiń
Program

1. Krótka charakterystyka ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wybranych przepisów dotyczących niepełnosprawności i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kontekście zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
2. Kilka słów o potrzebie stosowania uniwersalnego projektowania w kontekście możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie tzw. łańcucha dostępności jako element bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
3. Podstawowe i wspólne dla wszystkich zasady ewakuacji z włączeniem w ich treść także osób ze szczególnymi potrzebami. Zrozumiałość procedur kluczem do bezpieczeństwa tych osób.
4. „Poznaj funkcjonowanie innego człowieka”, czyli osoby ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w kontekście identyfikacji barier wynikających z różnorodności funkcjonowania. Potencjalne problemy podczas ewakuacji. Sytuacje kryzysowe. Jak się zachować? Case study:
• Zasady podstawowe kontaktu z osobą z niepełnosprawnością lub osobą starszą.
• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
• Osoby z niepełnosprawnością psychiczną.
• Osoby niesłyszące/niedosłyszące.
• Osoby niewidome/niedowidzące.
• Osoby niepełnosprawne ruchowo.
• Osoby z epilepsją.
• Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia.
• Osoby z chorobami układu pokarmowego.
• Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego.
• Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym dziecięcym.
• Osoby z autyzmem.
• Osoby z innymi schorzeniami.
• Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika.
5. Dostępność architektoniczna jako element bezpiecznej ewakuacji (drogi ewakuacyjne i ich oznaczenie, oświetlenie, miejsca oczekiwania na ewakuację, itp.).
6. Dostępność sprzętu do ewakuacji (krzesełka, materace, maty, inne rozwiązania) – interaktywna prezentacja sprzętu do ewakuacji.
7. Dostępność organizacyjna ewakuacji (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, organizacja i warunki ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami jako element instrukcji, plany postępowania na wypadek ewakuacji, szkolenia pracowników).
8. Prezentacja i omówienie przykładowej procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
9. Dyskusja i pytania. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy ds. dostępności w jsfp i firmach prywatnych, członkowie zespołów ds. dostępności, osoby zajmujące się BHP i sprawami ppoż., inne osoby zainteresowane.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa KUL w Lublinie. Radca prawny wpisany na listę przy OIRP w Gdańsku. Ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR oraz studia podyplomowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany trener i szkoleniowiec. Laureat XIV edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego. W 2022 r. otrzymał honorową odznakę „Przyjaciel Osób z Autyzmem” od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku oraz został odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Od kilkunastu lat merytorycznie związany realizacją praw osób z niepełnosprawnością. W latach 2009-2015 był dyrektorem w jednej z największych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością INTEGRACJA®. Jest ekspertem w zakresie prawa dostępności, zatrudniania osób z niepełnosprawnością, prawa antydyskryminacyjnego, tworzenia zespołów pracowniczych uwzględniających zasady różnorodności w zatrudnianiu, orzecznictwa o niepełnosprawności i świadczeń z ZUS. Zajmuje się kwestiami chorób rzadkich. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi z całej Polski zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych i administracyjnych na teranie całej Polski.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2024 r.