• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Decyzja administracyjna a decyzja w trybie informacji publicznej. Analiza procedury administracyjnej w kontekście informacji publicznej

online
Program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w wydawaniu decyzji administracyjnych oraz na najistotniejsze zasady KPA w powiązaniu z dostępem do informacji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Do udziału w proponowanym szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nabyć praktyczną wiedzę na temat decyzji administracyjnej wydawanej w trybie udzielenia informacji publicznej. Omówimy proces wydawania decyzji administracyjnych oraz decyzji administracyjnych odmawiających prawa do informacji publicznej. Szkolenie będzie oparte nie tylko o doktrynę, ale także o orzecznictwo i praktykę. Przedstawimy zasady prawidłowego przygotowywania decyzji administracyjnych co pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej wydawania decyzji administracyjnej, a także decyzji administracyjnej ograniczającej prawo do informacji publicznej.
• Poznanie praktycznych aspektów wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o orzecznictwo.
• Wyjaśnienie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości w szczególności w stosunku do decyzji administracyjnej wydawanej w trybie informacji publicznej.
• Poznanie konkretnych rozwiązań w zakresie uzasadnienia wydawanych decyzji dotyczących w szczególności decyzji w trybie informacji publicznej.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiajcie się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzja administracyjna.
2. Elementy decyzji administracyjnej:

• Oznaczenie organu.
• Podstawa prawna.
• Oznaczenie strony: interes prawny jako podstawa uzyskania statusu strony, interes faktyczny, pełnomocnictwo i jego rodzaje oraz jego znaczenie dla biegu postępowania, przedstawicielstwo, praktyczne problemy wielości stron postępowania.
• Rozstrzygnięcie i jego rodzaje.
• Uzasadnienie faktyczne i prawne.
• Pouczenie.
3. Elementy decyzji administracyjnej odmawiającej prawa dostępu do informacji publicznej.
4. Doręczenie decyzji administracyjnej a doręczanie decyzji administracyjnej odmawiającej prawa dostępu do informacji publicznej.
5. Przyczyny i skutki odwołania się od decyzji administracyjnej.
6. Odwołania od decyzji i jego skutki.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zarządzające, pracownicy organów samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką dostępu do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Ukończyła studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, a także w praktyce przeprowadziła kilkanaście audytów m.in. w zakresie dotyczącej zadania audytowego z informacji publicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie doradztwa prawnego, ochrony danych osobowych. Autorka książki pt. Informacja publiczna w jednostkach sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 maja 2023 r.