• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych

Program i karta zgłoszeniowa

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 4 marca 2024 r. obowiązuje cena 1099 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na 3-dniowy kurs, podczas którego uczestnicy zapoznają się z opracowaniem studium wykonalności (dalej SW) dla projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE. Skuteczne aplikowanie o dofinansowanie ze środków UE wymaga połączenia w projekcie potrzeb i celów Wnioskodawcy z logiką interwencji programu operacyjnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas warsztatów, krok po kroku przeanalizujemy poszczególne zasady i etapy konstruowania studium wykonalności, a szczególną uwagę zwrócimy na analizę finansowo-ekonomiczną niezbędną do rzetelnego sporządzenia studium i oceny wskaźników finansowych projektu inwestycyjnego.
Prowadzący wskażą przy tym, na jakie praktyczne aspekty należy zwrócić uwagę i jakich pułapek unikać.

 Praktyczne ćwiczenia utrwalą nabytą wiedzę uczestników w zakresie przygotowania, uzasadnienia i weryfikacji studiów wykonalności w projektach inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi nowej perspektywy finansowej UE. Uczestnicy szkolenia będą potrafili dokonać analizy kosztów i korzyści projektu oraz definiować i interpretować wskaźniki efektywności finansowo-ekonomicznej projektu

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie kompetencji umożliwiających sporządzanie i weryfikowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE.
 • Przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy instytucjonalnej, prawnej, finansowej, ekonomicznej oraz kosztów i korzyści projektu inwestycyjnego.
 • Warsztaty praktyczne – m.in.: definiowanie kamieni milowych, planowanie harmonogramu projektu, analiza i wycena korzyści ekonomicznych; obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR, B/C).
 • Nabycie wiedzy z zakresu projektów UE finansowanych z Polityki Spójności (EFRR i FS).
 • Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie skutecznego aplikowania o dotacje UE w ramach Polityki Spójności, w tym planowania projektów w oparciu o dokumenty programowe.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studium wykonalności.
 • Otrzymanie min. takich materiałów szkoleniowych jak:
 • przykładowy wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (plik Excel);
 • przykładowy arkusz dla projektu termomodernizacyjnego;
 • uzupełniony arkusz Excel (przykładowy model finansowy opracowywany wraz z uczestnikami szkolenia);
 • przykładowe studium wykonalności wraz z komentarzem i celami.
 • przykładowa matryca ryzyka oraz lista dobrych praktyk przy sporządzaniu analizy finansowej.
zwiń
rozwiń
Program

Moduł I: Dzień I (6h) i Dzień II (3h)
1. Rola i znaczenie Studium wykonalności w procesie pozyskiwania dofinansowania UE projektów inwestycyjnych oraz struktura dokumentu:
• wprowadzenie do zagadnień związanych z opracowaniem Studium wykonalności,
• omówienie struktury SW, wskazanie różnic w strukturze SW między typami projektów i między programami operacyjnymi.
2. Analiza zapotrzebowania na projekt i analiza celów projektu, czyli jak budować logikę interwencji projektu - omówienie podstawowych elementów logiki interwencji:
• opis stanu aktualnego (geneza projektu),
• zidentyfikowane problemy, cele projektu, lokalizacja projektu oraz planowany obszar oddziaływania,
• wykorzystanie zapisów programu operacyjnego i innych dokumentów do budowania logiki interwencji projektu.
3. Analiza popytu – omówienie znaczenia analizy popytu w ocenie projektu. Omówienie procedury przeprowadzenia analizy popytu na potrzeby Studium wykonalności, tj. zdefiniowanie obszaru objętego analizą oraz ocena bieżącego i prognozowanie przyszłego popytu na produkty/usługi objęte projektem.
4. Analiza prawnej wykonalności inwestycji – omówienie kluczowych dla opracowania Studium wykonalności aspektów prawnych projektów inwestycyjnych:
• dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, prawo budowlane i zezwolenie na inwestycję, decyzje środowiskowe; zamówienia publiczne,
• wskazanie terminów na pozyskania tych dokumentów i dołączenie ich do dokumentacji aplikacyjnej (możliwe warianty w ramach programów operacyjnych),
• wskazanie powiązań zapisów SW z załącznikami, jakie należy dołączyć do dokumentacji aplikacyjnej.
5. Analiza oddziaływania na środowisko:
• wymagania dotyczące zgodności projektu z polityką ochrony środowiska, oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (SOOŚ),
• wymagania przystosowania projektu do zmian klimatu i wpływu projektu na łagodzenie zmiany klimatu, a także odporności projektu na klęski żywiołowe, analiza DNSH oraz NEB,
• spójność z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do środowiskowych aspektów projektu.
6. Analiza instytucjonalna wykonalności inwestycji:
• analiza i opis podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (Wnioskodawca, Beneficjent, Inwestor, Operator),
• projektowanie struktury i schematu organizacyjnego zespołu realizującego projekt – optymalizacja pod kątem projektu UE,
• projektowanie struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji projektu (określenie ról i odpowiedzialności).
7. Harmonogram realizacji projektu – budowanie harmonogramu realizacji projektu – dzielenie projektu na zadania, działania i wydatki. Definiowanie kamieni milowych. Planowanie zadań w czasie.

Moduł II: dzień II (3h) i dzień III (6 h)
8. Analiza wariantów inwestycyjnych:
• metody identyfikacji wariantów inwestycyjnych,
• założenia analizy jakościowej (wielokryterialnej) wariantów,
• założenia analizy ilościowej wariantów – metoda dynamicznego kosztu jednostkowego,
• porównanie analizowanych wariantów – wybór najlepszego rozwiązania,
• dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.
9. Analiza finansowa, w tym ocena trwałości finansowej:
• cele i etapy analizy finansowej,
• podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych, w tym omówienie metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow),
• przygotowanie założeń finansowych,
• prognozowanie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych,
• prognozowanie przychodów i kosztów operacyjnych,
• ustalanie wartości rezydualnej projektu,
• analiza finansowania zewnętrznego,
• konstrukcja projekcji przepływów pieniężnych,
• obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności finansowej projektu (FNPV, FRR),
• powiązania przyczynowo skutkowe w ramach projektu: założenia techniczne, organizacyjne i prawne a analiza finansowa,
• analiza trwałości finansowej, w tym ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta,
• weryfikacja i interpretacja modelu finansowego,
• dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.
10. Analiza ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści):
• wprowadzenie do analizy ekonomicznej – wyjaśnienie podstawowych pojęć,
• analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu,
• ocena korzyści i kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa),
• metody analizy ekonomicznej: analiza efektywności kosztowej, analiza kosztów i korzyści,
• stosowanie korekt przepływów finansowych na potrzeby analizy ekonomicznej,
• obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR, B/C),
• dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.
11. Analiza wrażliwości i ryzyka:
• analiza wrażliwości – podstawowe zasady,
• definiowanie zmiennych (np. nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne) i ich wpływ na wskaźniki finansowej i ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia oraz na jego trwałość finansową,
• ocena zmiennych krytycznych i wartości progowych,
• analiza scenariuszowa dla kluczowych zmiennych,
• etapy analizy ryzyka: identyfikacja czynników ryzyka, analiza jakościowa ryzyka, działania zaradcze i ich alokacja,
• budowa matrycy ryzyk,
• dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs skierowany do osób odpowiadających za przygotowanie projektów inwestycyjnych; zespołów projektowych i pracowników podmiotów aplikujących o wsparcie finansowe z UE; osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia problematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Moduł I: Autorka lub współautorka ponad 200 projektów inwestycyjnych dla firm, jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej finansowanych ze środków krajowych i regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013, 2014-2020 oraz nowej perspektywie, jak również ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i dotacji krajowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu pozyskiwania dofinansowania, rozliczania i kontroli projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

Moduł II: Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi analizą finansową i ekonomiczną projektów inwestycyjnych. Jest ekspertem w ocenach efektywności finansowej projektów infrastrukturalnych. Wykonuje ekspertyzy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak również Ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego. Oprócz analiz finansowo-ekonomicznych z powodzeniem obsługuje jednostki publiczne oraz przedsiębiorców w zakresie zewnętrznego finansowania, raportów i ekspertyz analitycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 1399 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 4 marca 2024 r. obowiązuje cena 1099 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  do 27 marca 2024 r.