Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. Od kilku lat obowiązuje art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego prowadzenia takich postępowań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę.
 • Uzyskanie informacji, jak prawidłowo ustalać majątek spadkowy (aktywa i pasywa) i występować o sporządzenie spisu inwentarza spadku.
 • Nabycie wiedzy na temat weryfikacji i negocjacji ewentualnej spłaty długów spadkowych oraz właściwego księgowania masy spadkowej w księgach rachunkowych gminy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dziedziczenie ustawowe przez gminy:
  1. Dziedziczenie ogólnie.
  2. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
 2. Sporządzenie spisu inwentarza spadku:
  1. Cel sporządzenia spisu inwentarza.
  2. Przygotowanie wniosku o spis inwentarza.
  3. Poszukiwania masy spadkowej.
 3. Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej:
  1. Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
  2. Wyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
  3. Księgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
  4. Przeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.
 4. Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego:
  1. Rejestrowanie wpływających zawiadomień.
  2. Weryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę.
  3. Występowanie do sądów z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku.
 5. Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy:
  1. Uwzględnienie spraw spadkowych w procedurach kontroli zarządczej.
  2. Definiowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych.
  3. Okresowa kontrola prowadzonych postępowań.
 6. Długi spadkowe:
  1. Ocena konieczności spłaty długów spadkowych.
  2. Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych.
  3. Prowadzenia negocjacji dot. spłaty długów spadkowych.
  4. Wyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym.
 7. Dodatkowe informacje o dziedziczeniu:
  1. Spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
  2. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy oraz kontrolą wewnętrzną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej na kierowniczym stanowisku w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 2 grudnia 2021 r.