• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka kasowa w jst - instrukcja kasowa, dokumentacja, kontrola, inwentaryzacja kasy, fałszywe znaki pieniężne oraz płatności dokonywane kartą płatniczą

Program i karta zgłoszeniowa

Przy zgłoszeniu do 20 marca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prowadzenia gospodarki kasowej. 
Podczas zajęć:
• Wskażemy, jak prawidłowo dokumentować operacje kasowe, jak przeprowadzać kontrolę oraz inwentaryzację kasy. 
• Przeanalizujemy najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości oraz zaproponujemy działania, które należy podjąć, by ich uniknąć. 
• Podpowiemy, jak postępować, by nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia kasy. 
• Zaprezentujemy konkretne przykłady postępowania w zakresie operacji kasowych, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości. 
• Omówimy także podstawowe dokumenty m. in. druki ścisłego zarachowania czy dokumentację niezbędną w czynnościach kontrolnych. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarki kasowej, w tym operacji kasowych z uwzględnieniem wyników kontroli w jsfp.
 • Poznanie zasad tworzenia wewnętrznych przepisów dotyczących operacji kasowych.
 • Wskazanie właściwego postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywego znaku pieniężnego.
 • Poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości, jakie pojawiają się na etapie tworzenia i stosowania wewnętrznych procedur w zakresie gospodarki kasowej, operacji kasowych.
 • Zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat dokonywania płatności przez jednostkę z użyciem karty płatniczej.
 • Zapoznanie z wzorami dokumentów, które są niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki kasowej.
 • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym: instrukcji kasowej oraz protokołu z przyjęcia fałszywego znaku pieniężnego.
 • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w świetle obowiązujących przepisów.
 2. Prowadzenie pełnej dokumentacji kasowej – omówienie na przykładach oraz wzorach dokumentów kasowych, księgowych, rozliczeniowych itp.
 3. Druki ścisłego zarachowania – przykłady, zasady ich rozliczenia z uwzględnieniem prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej.
 4. Przyjęcie fałszywego znaku pieniężnego – kolejne kroki postępowania, obowiązki kasjera, protokół.
 5. Pogotowie kasowe – rozliczanie, pobieranie w celu uzupełnienia: dokumentacja, ewidencja księgowa, zapisy w Zakładowym Planie Kont.
 6. Czynności kontrolne / inwentaryzacja kasy / przekazanie kasy – w tym niezbędna dokumentacja, konieczność dokonania przekazania kasy także w razie nieobecności pracownika, niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
 7. Zaliczki na pokrycie drobnych wydatków – możliwość ich stosowania, wyjaśnienia z tego zakresu i stanowisko RIO.
 8. Odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej z podziałem kompetencji kierownika i głównego księgowego – ustawa o finansach publicznych.
 9. Dokonywanie płatności kartą płatniczą / bankową przez jednostkę – drobne zakupy, np. paliwo – dokumentacja, organizacja pracy, odpowiedzialność.
 10. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
 11. Pytania, odpowiedzi – dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jst i jednostkach podległych, chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji i obrotu kasowego, zarówno osoby, które zaczęły pracę na stanowiskach związanych z obrotem gotówkowym oraz dokumentacją kasową, jak i osoby, które pracują już na w/w stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości z tego zakresu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 marca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 marca 2024 r.