Dochody i wydatki jednostek budżetowych. Klasyfikacja budżetowa, ewidencja oraz sprawozdawczość budżetowa

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt. Dochody i wydatki jednostek budżetowych. Klasyfikacja budżetowa, ewidencja oraz sprawozdawczość budżetowa.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia w kompleksowy sposób przedstawimy zagadnienia w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, to jest problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki.
• Wskazanie prawidłowego sposobu ujmowania dochodów i wydatków w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja dochodów budżetowych: syntetyczna i analityczna, należności sporne, nadpłaty, przedawnienia.
2. Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m. in.:

• odsetki 090, 091, 092,
• różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
• związane z majątkiem 077, 078, 087, 
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• kary 057 i 058, 
• paragrafy 291, 295, 666, 669 itp.
3. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych: umorzenie należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty.
4. Odsetki od należności. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
5. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
6. Finansowanie: inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.
7. Problemy klasyfikacji wydatków m. in.:

• materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430, a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419, a 304,
• opłat za zagospodarowanie odpadów 452, a 430 i 443, 
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442, świadczeń 311, a 302,
• ekspertyz 439, tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426,
• usług zdrowotnych 428,
• szkoleń 455, 470, a 430,
• inwestycji 605 a 606.
8. Wydatki niewygasające.
9. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne: pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, zaangażowanie.
10. Odsetki od zobowiązań wymagalnych: ewidencja. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
11. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej: najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
12. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
13. Pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy działów księgowości w urzędach jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej, w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 29 listopada 2021 r.