• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona informacji niejawnych. Kompendium wiedzy z zakresu informacji niejawnych

online
Program i karta zgłoszeniowa

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zachowanie tajemnicy zarówno przez kierownictwo, jak i szeregowy personel wymaga jasnego i klarownego systemu klasyfikującego informacje jako tajne lub jawne, a także szeregującego dostęp do tych pierwszych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona informacji niejawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Ochrona informacji niejawnych to szczególny obszar działalności. Jednym z elementów tej ochrony jest prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w całym kraju. Przedmiotem proponowanego szkolenia jest:
• Kompleksowe przeanalizowanie zagadnienia jakim jest problematyka ochrony informacji niejawnych.
• Podczas zajęć przedstawimy najważniejsze zagadnienia dotyczące wymogów prawnych w zakresie zorganizowania i funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych.
• Zaprezentujemy ustawowe wymogi w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wskażemy jak w praktyce realizować wynikające z nich zadania.
Szkolenie poparte jest wieloletnią praktyką prowadzącej zajęcia – ekspertki z wieloletnim doświadczeniem pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co umożliwi wspólne wypracowanie rozwiązań w problemowych kwestiach związanych funkcjonowaniem systemu ochrony informacji w jednostce organizacyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej tematyki ochrony informacji niejawnych.
• Zapoznanie z podstawami ochrony informacji niejawnych międzynarodowych.
• Poznanie nie tylko podstawowych zasady ochrony informacji niejawnych, ale przede wszystkim przedstawienie w praktyce jak prawidłowo realizować obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego rozpoznawania, klasyfikowania ewidencjonowania i oznaczania informacji niejawnych.
• Uzyskanie wiedzy na temat:
- Co to jest informacja niejawna, jak ją rozpoznać i jak odróżnić od innych tajemnic prawnie chronionych?
- Jak prawidłowo klasyfikować informacje niejawne?
- Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych?
- Jak wdrożyć i zorganizować w instytucji, firmie (jednostce organizacyjnej) system zapewniający ochronę informacjom niejawnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami w zależności od klauzuli tajności przetwarzanych informacji?
- Kto i w jakich okolicznościach oraz po spełnieniu jakich warunków może uzyskać dostęp do informacji niejawnych?
- Jakie prawa i obowiązki w zakresie ochrony informacji niejawnych obowiązujące przepisy nakładają na pełnomocnika ochrony oraz kierownika jednostki organizacyjnej?
- Jak pracować z informacjami niejawnymi (jak je wytwarzać, oznaczać, ewidencjonować przechowywać, udostępniać)?
• Zdobycie wiedzy o sposobie prowadzenia postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych, co będzie szczególnie przydatne dla pełnomocników ochrony oraz osób kandydujących na te stanowiska.
• Zapoznanie z tematyka dotyczącą sposobu prowadzenia postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych.
• Poznanie najczęściej występujących nieprawidłowości we wszystkich obszarach ochrony informacji niejawnych stwierdzone podczas kontroli prowadzonych przez ABW.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne oraz podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych:
• Definicja informacji niejawnych oraz obowiązujących klauzul tajności.
• Informacje niejawne a inne tajemnice prawnie chronione.
• Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
• Rękojmia zachowania tajemnicy.
• Zasada ograniczonego dostępu.
2. Organizacja systemu o ochronie informacji niejawnych:
• Obszary bezpieczeństwa:
- Bezpieczeństwo osobowe.
- Bezpieczeństwo fizyczne.
- Bezpieczeństwo obiegu informacji.
- Bezpieczeństwo przemysłowe.
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
• Rola, zadania, obowiązki i odpowiedzialność pełnomocnika ochrony oraz kierownika Jednostki Organizacyjnej.
• Pion ochrony oraz Kancelaria tajna/niejawna – organizacja i funkcjonowanie.
3. Postępowania sprawdzające – sposób i tryb realizacji w ujęciu praktycznym.
4. Ochrona informacji niejawnych międzynarodowych – podstawowe informacje.
5. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów i firm, w których przetwarzane są informacje niejawne w szczególności pracowników administracji rządowej, samorządowej, organów wymiaru sprawiedliwości. Przydatne będzie dla pełnomocników ochrony, osób pracujących w pionach ochrony oraz kandydujących na t stanowiska.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzącym szkolenie jest wieloletnia funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalista w tematyce ochrony informacji niejawnych. Od stycznia 2023 r. emerytowany oficer ABW w stopniu majora. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja. W trakcie służby w ABW prowadziła ustawowe szkolenia dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych, kandydatów na te stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych, w tym kierowników administracji samorządowej i rządowej województwa łódzkiego oraz policji i organów wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadziła także setki postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych. W 2020 roku ukończyła szkolenie w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Keep It A Secret” – Profesjonalny Trener, Warsztaty Doskonalenia Kluczowych Umiejętności Trenerskich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2024 r.