• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno - pomocowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną zaprezentowane prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych oraz Procedury Niebieskie Karty. Zagadnienia omówimy w oparciu o zmianę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przybliżymy zadania Zespołów oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych, sposoby realizacji zadań, podpowiadając jak należy w świetle nowych regulacji prowadzić procedurę Niebieskie Karty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z zakresem działania i prawidłowym funkcjonowaniem Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych, regulowanym nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, m.in.:
• jakie są zadania Zespołu Interdyscyplinarnego przed i po zmianie przepisów?
• jakie będą zadania Grup Diagnostyczno – Pomocowych?
• jakie dokumenty będzie można udostępnić osobie podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy domowej?
• czy dopuszczalnym będzie aby profesjonalny pełnomocnik miał dostęp do dokumentacji Niebieskie Karty i dokumentacji Zespołu?
• jakie są i jakie będą zadania i role Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
• jakie informacje będą musiały znaleźć się w Protokole z zakończenia Procedury?
• kto będzie uprawniony do zamknięcia Procedury NK?
• czy i jakie działania należy podejmować po zamknięciu Niebieskie Karty?
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Przeciwdziałanie przemocy domowej – ogólne założenia.
1. Pojęcie przemocy domowej w znowelizowanej ustawie przeciwprzemocowej.
2. Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
3. Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w świetle nowej ustawy.
4. Regulamin Zespołu, powołania, uchwały – analiza wzorcowych dokumentów.
5. Skargi na Zespół i członków Zespołu – tryb rozpatrywania i konsekwencje prawne.
II. Procedura Niebieskie Karty.
1. Procedura NK po nowelizacji – ogólne założenia.
2. Odmowa wszczęcia procedury.
3. Dziecko w procedurze NK.
4. Pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy w procedurze NK.
5. Pojęcie właściwości w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej – nowe zasady, przekazywanie kart innym Zespołom.
6. Wyłączenia członków Zespołu oraz całego Zespołu w procedurze NK.
7. Zamknięcie procedury.
8. Monitoring w procedurze NK.
III. Izolacja sprawcy przemocy domowej.
1. Nakazy i zakazy wydawane wobec sprawcy przemocy na podstawie dotychczasowych przepisów. Jak wygląda w praktyce sytuacja po dwóch latach obowiązywania regulacji?
2. Nakaz i zakaz zamiast nakazu lub zakazu – nowe obowiązki Policji i zasady stosowania omawianych środków wobec sprawców przemocy w rodzinie.
3. Nowa instytucja - zakaz kontaktowania się z pełnoletnią osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.
4. Kolejna nowość - zakaz wstępu i przebywania na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej, artystycznej, obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą w rodzinie, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba dotknięta przemocą w rodzinie.
5. Zmiany dotyczące postępowania eksmisyjnego z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nowe przepisy art. 11aa i 11ab.
6. Zmiany w prawie karnym i prawie wykroczeń jako narzędzie do skuteczniejszego odstraszania sprawców przemocy w rodzinie?
IV. Dziecko jako ofiara przemocy domowej.
1. Obowiązki ZI i grup roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty w rodzinie, w której przebywają małoletnie dzieci.
2. Formy ingerencji sądu rodzinnego w sytuację prawną dziecka doświadczającego przemocy domowej.
3. Odebranie dziecka w trybie art. 12a ustawy przeciwprzemocowej.
4. Obowiązki Zespołów Interdyscyplinarnych w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni OPS, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, koordynatorzy Grup Roboczych, funkcjonariusze Policji, pracownicy oświaty i służby zdrowia, członkowie Gminnych/ Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz wszyscy członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujący zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik MOPR w Białymstoku, starszy specjalista pracy socjalnej, od 2015 zajmuje się prowadzeniem procedur Niebieskie Karty, od wielu lat specjalizuje się w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w swojej pracy wykorzystuje metody pracy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, certyfikowany specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediator rodzinny, kurator sądowy rodzinny.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 460 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 11 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.