Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw szkolenie online

Miejsce
Internet
Termin
14 maja - 25 czerwca 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
1198 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

14, 28 maja 4, 25 czerwca 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję weekendowego, czterodniowego kursu z zakresu rachunkowości budżetowej, podczas którego w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością i inwentaryzacją w administracji samorządowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szczegółowe omówienie zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
• Zapoznanie z zagadnieniami, poczynając od podstawowych informacji z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, poprzez księgową ewidencję dochodów i wydatków, po te związane z inwentaryzacją i sprawozdawczością.
• Wskazanie i praktyczne omówienie problemów pojawiających się przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji.
• Kompleksowe przedstawienie zagadnień pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i uniknięcie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.
• Możliwość udziału w zajęciach organizowanych w formule warsztatowej, z elementami dyskusji.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – Podstawy rachunkowości budżetowej
I. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości:
1. Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych.
2. Formy organizacyjno- prawne jednostek sektora finansów publicznych.
3. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.
4. Podstawy rachunkowości budżetowej:
a. Pojęcia wstępne, podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości.
b. Dowody księgowe ich rodzaje, cechy.
c. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości.
d. Polityka rachunkowości.
II. Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
1. Ewidencja wykonania budżetu – wydatków i dochodów budżetu, funkcjonowanie kont 133,134,135,901,902.
2. Ewidencja niewygasających wydatków, rozliczeń międzyokresowych.
3. Ewidencja rozrachunków i rozliczeń (zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego; właściwe księgowanie udziałów w podatku dochodowym, ujęcie odsetek od należności, dokonanie odpisów aktualizujących, wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej).
4. Wynik wykonania budżetu oraz wynik na pozostałych operacjach. 
Dzień II i III – Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych.
I. Dochody, wydatki jednostek budżetowych (z uwzględnieniem VAT):
1. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych.
2. Funkcjonowanie kont pozabilansowych: 980 „plan finansowy wydatków budżetowych”, 998 „zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, 999 „zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.
3. Pozostałe typowe księgowania na kontach zespołu 1 (rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych oraz specjalnego przeznaczenia).
II. Długoterminowe aktywa finansowe:
1. Inwestycje długoterminowe według ustawy o rachunkowości.
2. Obejmowanie, nabywanie udziałów (akcji) przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Ewidencja, wycena na dzień bilansowy oraz prezentacja w bilansie.
III. Rzeczowy majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych: 
1. Podstawowy podział majątku trwałego, zasady wyceny. 
2. Środki trwałe – urządzenia ewidencyjne, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ewidencja zmian w stanie i wartości.
3. Zasady finansowania inwestycji, zasady ewidencji oraz wyceny środków trwałych w budowie.
4. Pozostałe środki rzeczowego majątku trwałego – zasady ewidencji na kontach księgowych 013,014,020,015,016.
5. Środki trwałe wg KSR 11.
IV. Należności długoterminowe:
1. Długoterminowy charakter należności zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2. Ewidencja dochodów budżetowych na koncie 226 i zasady kwalifikacji tych należności do aktywów trwałych.
V. Rozrachunki i rozliczenia: 
1. Pojęcia rozrachunków i rozliczeń, wycena i ewidencja, klasyfikacja rozrachunków jako długo i krótkoterminowe.
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
3. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych, ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
4. Odpisy aktualizujące należności, odsetki od należności i zobowiązań, wycena rozrachunków w walucie obcej.
5. Finansowanie brutto jednostek budżetowych, funkcjonowanie kont 222, 223.
6. Rozliczenia VAT związane z centralizacją.
7. Zasady funkcjonowania konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”.
8. Zasady funkcjonowania konta 225 ”Rozrachunki z budżetami”, ujmowanie i rozliczanie podatku VAT w jednostkach budżetowych.
9. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, udzielonych pożyczek itp. 
Dzień IV – Inwentaryzacja oraz sprawozdawczość finansowa.
I. Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania:
1. Organizacja inwentaryzacji, przebieg i jej udokumentowanie. Wewnętrzne regulacje w zakresie inwentaryzacji – istotne elementy instrukcji inwentaryzacyjnej.
2. Metody i terminy inwentaryzacji aktywów i pasywów.
4. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych.
5. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji. Omówienie orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
II. Sprawozdawczość finansowa:
1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej, przychody dochody i koszty – konta zespołu 4 i 7, ustalenie wyniku finansowego.
3. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – charakterystyka poszczególnych aktywów i pasywów.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego, zasady funkcjonowania konta 800, zdarzenia zwiększające oraz zmniejszające fundusz jednostki.
5. Informacja dodatkowa –zakres prezentowanych danych. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy gmin, powiatów i województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (główni księgowi, księgowi) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych szczególnie rozpoczynający pracę w jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo – finansowe jst trener.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Joanna Kulas
Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych
tel. 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
Ewa Jopkiewicz
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 1198 PLN netto/os.

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 2398 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 29 kwietnia cena wynosi 2198 PLN netto/os.
W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.