Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, kultura demokratyczna, współpraca dwustronna

Państwa-Darczyńcy: państwa (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) przekazujące środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Źródło finansowania: Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Wartość Programu: 23 mln EUR

Operator: konsorcjum w składzie:

• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider)

• Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

• Fundacja Edukacja dla Demokracji

Okres realizacji: 01.09.2020 - 31.12.2024

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

W Programie przewidziano dwa otwarte konkursy grantowe na projekty tematyczne, z których pierwszy odbył się w I kwartale 2021 roku, a drugi zaplanowano początkiem 2022 roku. Dodatkowo we wrześniu b.r. ogłoszony zostanie konkurs w trybie ciągłym na projekty o charakterze interwencyjnym. W pierwszym konkursie grantowym na projekty tematyczne wpłynęło 716 wniosków, w tym: 345 w ścieżce na duże granty oraz 371 w ścieżce na małe granty. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone do 30 września br.

Projekty powinny wpisywać się w trzy obszary wsparcia Programu:

• Ochrona praw człowieka

• Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu

• Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym

• Dodatkowo każdy Wnioskodawca może ubiegać się o środki na rozwój instytucjonalny w czwartym Obszarze: Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Typy projektów:

• mały grant od 6 000 do 23 000 EUR, czas realizacji projektów: od 6 do 18 miesięcy

• duży grant od 23 001 do 84 000 EUR, czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy

• interwencyjne od 6 000 do 15 000 EUR, czas realizacji projektów: od 3 do 8 miesięcy (nabór ciągły)

Wnioskodawcy:

• stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;

• spółdzielnie socjalne;

• spółki non-profit;

• koła gospodyń wiejskich;

• kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

 

Wnioskodawcami mogą być organizacje zarejestrowane w całej Polsce, ale działania projektowe muszą być prowadzone poza terenem m.st. Warszawy

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z dwóch programów  wspierających organizacje społeczne w Polsce, a finansowanych ze środków EOG. Siostrzany

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, o budżecie 30 milionów euro, realizowany

jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia

Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji

Obywatelskich

Więcej informacji o projekcie: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Wszystkie organizacje zainteresowane Programem i pozyskaniem środków zachęcamy do śledzenia strony Programu oraz do kontaktu z konsultantami i konsultantkami regionalnymi:

Koordynator regionalny projektu w woj. podkarpackim i lubelskim:
Monika Wędrychowicz, 17 850 74 20, monika.wedrychowicz@frdl.rzeszow.pl