Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Postępowanie w stanie epidemii

Cele i korzyści

Analiza dotychczasowych problemów w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i kar za usunięcie i zniszczenie drzew. Omówienie wpływu epidemii na postępowanie w sprawach dotyczących drzew i krzewów Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
• Wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy; przewlekłość.
• Wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia.
• Doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii.
• Uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 KPA oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy.
• Postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
• Ograniczenia w zapewnieniu udziału stron w postępowaniu.
2. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.
3. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach. Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
4. Zgłoszenia usunięcia drzew.

• Krąg podmiotów uprawnionych.
• Składniki zgłoszenia.
• Postępowanie dowodowe.
• Milcząca zgoda - aspekty procesowe.
• Sprzeciw - przesłanki i procedura.
5. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu - orzekanie o odszkodowaniu.
6. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
7. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia, zgłoszenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
8. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.
9. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:

• Wniosek o wydanie zezwolenia - dokumenty i załączniki.
• Postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień.
• Oględziny i opinie biegłych, świadkowie.
10. Zezwolenia na usunięcie drzew jako przedsięwzięcie oddziałujące negatywnie na obszary natura 2000 - procedura ocen oddziaływania na środowisko – art. 96 – 100 ustawy z dnia 3.10.2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
11. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń (uzgodnienia z RDOŚ).
12. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna.
13. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności. Regulacje w KPA.
14. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska, ochrony przyrody.

zwiń
rozwiń