Roczny plan kontroli oraz planowanie kontroli w skali kwartału i planowanie pojedynczych zadań kontrolnych. Praktyczne kompendium wiedzy

Cele i korzyści
 • Omówienie zasad opracowywania rocznych planów kontroli;
 • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu planowania kontroli w skali długookresowej, rocznej, kwartalnej oraz zadań kontrolnych;
 • Prezentacja i omówienie stosowanych w praktyce rocznych planów kontroli (przykłady);
 • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu planowania kontroli;
 • Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania kontroli;
 • Omówienie i przekazanie przykładowych zakresów kontroli do wykorzystania w planach kontroli dla jednostek budżetowych; placówek oświatowych; instytucji kultury; podmiotów leczniczych; beneficjentów.
zwiń
rozwiń
Program

I. Planowanie w kontroli w skali makro - tworzenie okresowego (rocznego) planu kontroli:

 1. Podstawy rocznego planu kontroli:
 1. oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa,
 2. wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
 3. skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach,
 4. kwoty wydatkowanych środków publicznych,
 5. możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 6. możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych,
 7. inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
 8. czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce podległej oraz tematyka ostatniej kontroli,
 9. trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę podległą lub nadzorowaną,
 10. wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli,
 11. wybór tematów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka,
 12. narzędzie wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli.
 1. Elementy rocznego planu kontroli.
 2. Zasady przyjęcia rocznego planu kontroli.

II. Planowanie kontroli w skali kwartału omówienie i prezentacja praktycznych rozwiązań.
III. Planowanie w kontroli w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontrolnego.

 1. Czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem poszczególnego zadania kontrolnego;
 2. Program kontroli:
 • elementy programu kontroli,
 • tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu,
 • elementy, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej,
 • cel kontroli,
 • określanie zakresu kontroli, tj. przedmiotu i okresu objętego kontrolą,
 • temat kontroli – określenie tematyki kontroli,
 • wskazanie dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń,
 1. Metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli, m.in.:
 • narzędzia kontrolne stosowane do zbierania informacji,
 • dobór procedur analitycznych adekwatnych do obszaru i rodzaju kontroli,
 • określenie sposobu doboru próby do kontroli w przypadku badania opartego na próbie,
 • cechy dowodów gromadzonych w trakcie kontroli (rzetelne, stosowne, racjonalne),
 1. Organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego:
 • dobór kontrolerów,
 • zakładana czasochłonność – co uwzględnić przy ustaleniu czasochłonności,
 • harmonogram kontroli – „rozkład jazdy”,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
 • terminy sporządzania dokumentów pokontrolnych,
 • terminy dodatkowych czynności pokontrolnych (np. zawiadomienie do organów ścigania, zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych),
 1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 2. Zawiadomienie o kontroli (forma, termin),

IV. Podsumowanie zajęć - odpowiedzi na końcowe pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci
 • Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych;
 • kadra zarządzająca urzędów i jednostek;
 • osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach;
 • kontrolerzy wewnętrzni;
 • pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi;
 •  pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • oraz osoby zainteresowanych tematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler. Długoletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania. Długoletni trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń