JAK PRZEPROWADZAĆ AUDYTY DOSTĘPNOŚCI W JEDNOSTCE? Omówienie szczegółowych pytań audytowych przy badaniu stanu dostępności w jst. Zadania i obowiązki jst dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Cele i korzyści

Przedstawienie kompleksowej problematyki dotyczącej obowiązków administracji publicznej związanych z realizacją ustaw dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pod względem przeprowadzenia audytu dostępności w jednostce.

Wskazanie przykładowych pytań audytowych, procesu koordynacji zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nabycie kompetencji służących realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia, jako administracja publiczna, dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W trakcie zajęć prowadząca omówi minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny.

Omówienie przykładowych zarządzeń oraz planu dostępności.

Prowadząca wskaże obowiązki dotyczące:

 • koordynacji w zapewnieniu dostępności osom ze szczególnymi potrzebami,
 • powołania koordynatora ds. dostępności,
 • powstania Rady Dostępności,
 • Funduszu Dostępności.

Podczas szkolenia zostanie wskazany wpływ zmian w przepisach prawnych spowodowany realizacja ustawy o zapewnieniu dostępności, a dotyczących m.in. prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym, o transporcie zbiorowym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny poprzez uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienie i dostęp alternatywny. Omówienie pojęć.
 3. Omówienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z zakresu dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.
 4. Na czym polega Dostęp alternatywny?
 5. Koordynacja zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 • jak wyznaczyć koordynatora ds. dostępności?
 • zespoły ds. dostępności,
 • zarządzenia – przykłady,
 • zadania koordynatora,
 • jakie podmioty publiczne są zobowiązane do wyznaczenia koordynatora?
 • plan zapewnienia dostępności.
 1. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Przykładowe pytania audytowe.
 2. Monitorowanie dostępności:
 • zapewnienie dostępności na podstawie kontroli NIK,
 • obowiązki podmiotów publicznych,
 • popełniane błędy.
 1. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 4. Termin zapewnienia dostępności.
 5. Skarga na brak dostępności.
 6. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 7. Przepisy sektorowe a dostępność:
 • w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 • w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Dyskusja i dobre praktyki w celu zapewnienia dostępności.

zwiń
rozwiń
Adresaci

kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, administratorzy BIP-ów i serwisów informacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, osoby, które zostaną powołane lub chcą się ubiegać o stanowisko koordynatora ds. dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń