Centralizacja VAT po kontroli NIK i zmiany VAT w 2020 roku

Cele i korzyści
  • zapoznanie uczestników z wynikami kontroli NIK w zakresie przeprowadzonej centralizacji podatku VAT oraz ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych w tym przede wszystkim VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
  • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT z uwagi na błędy wynikające z kontroli NIK oraz z obecnych zmian.
  • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników z wynikami po kontroli, ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.
zwiń
rozwiń
Program

1. Założenia przeprowadzonej kontroli NIK w zakresie centralizacji podatku VAT:
• Skontrolowane podmioty;
• Sposób i cel kontroli;
• Rozliczanie podatku VAT na poziomie Gminy, Powiatu;
• Rozliczanie podatku VAT przez jednostki samorządowe i zakłady budżetowe;
• Skutki kontroli.
2.  Błędy w zakresie ustalania działalności statutowej a działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT:
• Pojęcie działalności statutowej i czynności podlegających pod opodatkowanie podatkiem VAT;
• Kiedy jednostki samorządu terytorialnego występują w obrocie jako podatnik VAT a kiedy jako organ władzy publicznej?
• Rozliczanie zadań zleconych jednostce samorządowej i zakładowi budżetowemu;
• Czynności wykonywane sporadycznie a z zamiarem częstotliwym;
3. Błędy w zakresie prawidłowości ustalania właściwych stawek podatku VAT i zwolnienia z VAT:
• Stosowanie stawek podstawowych;
• Stosowanie zwolnienia z podatku VAT – zasady;
• Zwolnienie podmiotowe a zwolnienie przedmiotowe – różnice;
• Nowa matryca stawek od 1 lipca 2020 r.;
• Klasyfikacja PKWiU z 2018 r. a kody CN – zasady stosowania;
• Zmiana załączników do Ustawy o VAT odnośnie stawek obniżonych
4. Błędy w określaniu proporcji i pre-współczynnika:
• Pojęcie pre-współczynnika i proporcji;
• Sposoby obliczania wskaźników wynikające z rozporządzenia oraz ustawy;
• Obliczanie wskaźników na poziomie jednostek samorządowych i jednostek(zakładów) budżetowych;
• Korekta wskaźników po zakończeniu roku.
5. Błędy w odliczaniu podatku VAT:
• Możliwość odliczania podatku VAT przez poszczególne jednostki samorządowe;
• Odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych;
• Brak odliczania podatku VAT z uwagi na proporcję i pre-współczynnik – zmiana zasad z uwagi na centralizację;
• Moment odliczania podatku VAT.
• Dane na fakturach zakupu w przypadku prawa do odliczenia podatku VAT;
• Skutki praktyczne braku odliczania podatku VAT w przypadku gdy istniała taka możliwość.
6. Błędy w funkcjonowaniu kas fiskalnych:
• Możliwość stosowania kas fiskalnych do końca 2018 r. przez jednostki – co w przypadku stosowania tych kas przez okres dłuższy?
• Konieczność wymiany kas fiskalnych na nowe z uwagi na zmianę danych w kasach fiskalnych;
• Sprzedaż na paragony dla osób fizycznych – w jakich przypadkach?
• Raporty kas fiskalnych – zasady rozliczeń;
• Korygowanie sprzedaży wykazanej w kasie fiskalnej;
• Konieczność wymiany kas fiskalnych na kasy on-line – terminy wdrażania zmian.
7. Błędy w wystawianych fakturach:
• Dane podatnika jako sprzedającego;
• Sprzedający a podmiot wystawiający fakturę;
• Moment wystawiania faktury;
• Stawki na fakturze;
• Mechanizm podzielonej płatności jako element obowiązkowy faktury – w jakich przypadkach?
8. Pozostałe zalecenia NIK:
• Schemat podatkowy w przypadku rozliczania podatku VAT – w jakich przypadkach;
• Zwiększenie kontroli jednostek organizacyjne nich przez jednostki samorządowe – zalecenia dla prezydentów miast, starostów, 
• Informacje dla Ministra Finansów dotyczące doprecyzowania przepisów podatku VAT w odniesieniu do jednostek samorządowych
9. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:
• Brak składania deklaracji VAT-7
• Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
• Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
• Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
• Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_V7K;
• Kody towarów i usług – czego dotyczą;
• Zasady wpisywania kodów;
• Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
• Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady;
• Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
• Termin płatności – czy należy wpisywać?
• Pozostałe istotne elementy JPK.
10. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego; Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń