Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Telewizję Polską S.A. w Warszawie (TVP) do opublikowania na własny koszt przeprosin, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku. TVP nie wykonuje jednak wyroku sądu i nie publikuje przeprosin. Robimy to w jej zastępstwie. Publikujemy również uzasadnienie wyroku z dn. 3 listopada 2022 r.

TVP przegrywa proces

3 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w sprawie FRDL przeciw TVP.  TVP została zobowiązana do przeprosin w głównym wydaniu "Wiadomości" (3 razy) oraz do wpłacenia 30 tys. zł na cel społeczny na rzecz organizacji Sieć Obywatelska - Watchdog Polska. 

Sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych Fundacji w materiałach opublikowanych w "Wiadomościach" w 2016 roku. Powyższy wyrok zapadł po dokonaniu przez sąd okręgowy ustaleń faktycznych.

Zasądzając zadośćuczynienie w kwocie 30 000 zł sąd okręgowy uznał, że stopień pokrzywdzenia powódki wskutek spornych publikacji prasowej był znaczny. Informacje podane przez dziennikarzy były nieprawdziwe i zostały podane do publicznej wiadomości w programie publicznego nadawcy, docierającego do największej liczby odbiorców w Polsce. Zostały również umieszczone na stronie internetowej tego nadawcy. Naruszenie miało zatem ogromny zasięg. Poprzez publiczne postawienie powódce opisanych powyżej zarzutów ucierpiała jej renoma, narażając ją na utratę społecznego zaufania, niezbędnego do dalszego prowadzenia działalności statutowej. Sąd zwrócił też uwagę, że sporne audycje przygotowano z uchybieniem dziennikarskich standardów, co było przejawem złej woli pozwanego - czytamy w uzasadnieniu.

Pełna treść uzasadnienia wyroku (Sygn. akt I ACa 159/22)

Apelacje od wyroku


2 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny oddalił apelacje obu stron (TVP wystąpiło do sądu z wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku). Tym samym TVP powinna opublikować przeprosiny niezwłocznie. 

Więcej o prawomocnym wyroku

Brak przeprosin i postępowanie egzekucyjne


W związku z nieopublikowaniem przeprosin przez TVP, FRDL występuje do Sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec pozwanego.

TVP ponownie zniesławia FRDL!

3 lutego w programie TVP Info „Forum”, przy okazji dyskusji o programie „Willa +”, ponownie podawane były nieprawdziwe informacje o rzekomej przychylności rządu PO/PSL względem FRDL. Na antenie publicznej telewizji padły sformułowania, które niezawisły sąd uznał w swoim wyroku za nieprawdziwe i naruszające dobre imię FRDL. O fakcie ponownego zniesławiania FRDL zamierzamy poinformować sąd w ramach wszczętego przez nas postępowania egzekucyjnego.

Informujemy, że wszystkie źródła finansowania Fundacji są jawne. Nasze sprawozdania finansowe dostępne są na stronie: https://frdl.org.pl/o-frdl/sprawozdania-roczne-frdl

Przypominamy, że w naszych działaniach na rzecz demokracji i samorządności terytorialnej Fundacja kieruje się następującymi zasadami:

1. NIEPARTYJNOŚĆ – Fundacja dąży do współpracy ze wszystkimi przedstawicielami samorządów lokalnych, bez względu na ich profil polityczny.
2. NIEZALEŻNOŚĆ – Fundacja korzysta w swojej działalności ze środków różnych organizacji oraz instytucji krajowych i zagranicznych, dzięki czemu zachowuje autonomię w realizacji swojej misji i programów.
3. NIEKOMERCYJNOŚĆ – Fundacja nie jest organizacją nastawioną na zysk, a opłaty pobierane za część realizowanych usług szkoleniowych i doradczych mają na celu odzyskanie kosztów ich przeprowadzenia, gdy nie mogą one być pokryte przez żadnego sponsora.
4. POMOCNICZOŚĆ – poprzez realizację swoich celów statutowych, Fundacja dąży do wzmocnienia potencjału samorządów i innych organizacji w realizowanych przez nie zadaniach oraz inspiruje do rozwoju działalności.
5. PRZEJRZYSTOŚĆ – Fundacja systematycznie poddaje się badaniom finansowym prowadzonym przez przedstawicieli ważniejszych sponsorów oraz podlega wszelkim krajowym wymogom kontroli finansowej.