• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo zamówień publicznych w 2024 r. wnioski i wskazówki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania

online
Program i karta zgłoszeniowa

8 i 29 stycznia 2024 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 każdego dnia.
Cena: 799 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 grudnia 2023 r. cena wynosi 709 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Dobrze przygotowane i przeprowadzone postępowanie jest warunkiem udzielenia efektywnego zamówienia. Podczas proponowanego szkolenia, krok po kroku zaprezentujemy najważniejsze zagadnienia dotyczące etapu planowania postępowania, jego przygotowania i przeprowadzenia. Szczególną uwagę zwrócimy na kwestię oceny właściwości wykonawcy oraz ocenę ofert, z którymi wiążą się najczęstsze problemy w zamówieniach publicznych. Wszystkie poruszane zagadnienia omówimy w świetle aktualnego orzecznictwa i dorobku doktryny na aktualnych przykładach mających miejsce w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą stosowania ustawy Pzp.
• Uzyskasz praktyczne wskazówki jak prawidłowo prowadzić postępowanie i unikać błędów – na przykładach z praktyki orzeczniczej i kontrolnej w zakresie stosowania przepisów ustawy Pzp.
• Dowiesz się jak:
- Kiedy i kto ma składać oświadczenia o bezstronności i niekaralności?
- Jak prawidłowo planować swoje postępowania?
- Jak bezbłędnie dokonać oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia?
- Jak oceniać oferty i kiedy je odrzucać?
- Jak przeprowadzić dochodzenie w sprawie rażąco niskiej ceny i jak oceniać wyjaśnienia Wykonawców?
- Kiedy unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy Pzp.

zwiń
rozwiń
Program

1. Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia:
• Cykl zakupowy - omówienie etapów
• Jak tworzyć plan postępowań?
• Na czym polega aktualizacja planu postępowań?
2. Diagnoza potrzeb:
• Na czym polega zasada efektywności?
• Analiza potrzeb i wymagań - strata czasu, czy narzędzie
• Dlaczego warto wiedzieć, jakie mamy w swoim urzędzie kategorie zakupowe?
• Zasady opisywania przedmiotu zamówienia
3. Rola komisji przetargowej w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
• Jaka jest odpowiedzialność członków komisji przetargowej?
• Co musi robić komisja przetargowa?
• Na czym polega zasada bezstronności i obiektywizmu? Czy radca prawny skalda oświadczenie o bezstronności i niekaralności? Kto jest inną osobą wykonującą czynności po stronie Zamawiającego lub mogącą wpłynąć na wynik postępowania?
4. Szacowanie wartości zamówienia:
• Metody szacowania wartości zamówienia
• Dokumentowanie czynności szacowania wartości zamówienia
• Agregowanie i segregowanie zamówień oraz niedozwolone dzielenie zamówień na części?
5. Problemy z oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia:
• Wykluczenie wykonawcy, który doradzał Zamawiającemu. Czy sporządzenie kosztorysu inwestorskiego odbiera Wykonawcy możliwość ubiegania się o zamówienie? Czy pomoc w szacowaniu wartości zamówienia to „zaangażowanie w przygotowanie postępowania”, które zakłóca konkurencję?
• Doświadczenie, jak aspekt zdolności technicznej i zawodowej. Jak oceniać? Czy podmiot udostępniający Wykonawcy doświadczenie musi wykonywać zamówienie? Czy po terminie składania ofert można wezwać wykonawcę do poprawienia zobowiązania do udostępnienia doświadczenia przez podmiot trzeci, w sytuacji gdy w ofercie Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie sam? Zakresie oświadczenia o podwykonawstwie: Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą sumować doświadczenie? Na jakie doświadczenie może powołać się Wykonawca, który realizował umowę jako członek konsorcjum?
• Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Jak oceniać? Czy można sumować przychody różnych podmiotów? Czy można dokumentować wymaganą sytuację finansową informacjami z różnych banków wystawionych w różnych datach? Czy można złożyć polisę oc wystawioną po terminie składania ofert?
• Uzupełnianie podmiotowych środków dowodowych
• Nierzetelny wykonawca. Kiedy podlega wykluczeniu z postępowania i na czym polega samooczyszczenie?
• Zawarcie porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji. Jakie są przesłanki zmowy przetargowej? Co robić w przypadku podejrzenia zmowy Wykonawców?
6. Problemy z oceną ofert:
• Kiedy występują omyłki kwalifikujące się do korekty, a kiedy należy odrzucić ofertę?
• Jak prawidłowo prowadzić dochodzenie w sprawie rażąco niskiej ceny?
• Czy oferta przekazana w inny sposób niż wskazany w SWZ jest ofertą i musi być uwzględniona w informacji z otwarcia ofert?
• Złożenie oferty w warunkach nieuczciwej konkurencji. Co to jest inżynieria cenowa? Składanie oferty przez firmę słupa.
• Co to są warunki zamówienia i kiedy oferta podlega odrzuceniu z uwagi na niezgodność jej treści z warunkami zamówienia? Czy brak złożenia oświadczenia w sprawie podwykonawstwa skutkuje odrzuceniem oferty?
• Oferta niezgodna z Pzp. Jakie mogą być praktyczne przypadki wypełniające ten powód odrzucenia oferty?
• Kiedy można stosować najniższą cenę, jako jedyne kryterium oceny ofert?
7. Unieważnienie postępowania:
• Czy można unieważnić postępowanie z uwagi na brak środków, gdy oferta z najniższą ceną przekracza środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, bez podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą?
• Jakie są konsekwencje nie podania albo podania błędnej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania?
• Wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy. Czy upływ terminu wykonania zamówienia podany w SWZ upoważnia do unieważnienia postępowania? Czy stwierdzenie po terminie składania ofert błędnie opisanego przedmiotu zamówienia może skutkować unieważnieniem postępowania?
• Kiedy realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym? Czy możliwość nałożenia korekty finansowej w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
8. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Adresatami szkolenia są osoby sprawujące funkcje członka komisji przetargowej, zajmujące się oceną ofert. Kierowane jest ono również do pracowników wydziałów merytorycznych, na których skupiają się czynności związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowaniem wartości zamówienia. Jest także idealne dla kontrolerów, gdyż omawiane są przykłady błędów stanowiących naruszenie Pzp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych; ponad 2000 przeprowadzonych szkoleń; praktyk; ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.); kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych; wykładowca na Studium Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; ekspert podczas prac m.in. Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.) oraz Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” (2008 i 2009 r.); autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych, absolwent amerykańskiego programu z zakresu zamówień publicznych „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 799 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 grudnia 2023 r. cena wynosi 709 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 stycznia 2024 r.