• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury rozpatrywania przez radę gminy/powiatu petycji, skarg i wniosków. Zadania oraz tryb pracy komisji z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 13 czerwca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.  

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym pracownikom biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia:
• Krok po kroku przeanalizujemy procedury postępowania i praktyczne problemy na jakie napotykamy przy rozpatrywaniu skarg i wniosków i petycji w pracy organu stanowiącego i kontrolnego jakim jest rada gmin.
• Szczególną uwagę zwrócimy na konieczność zachowania zasad ochrony danych osobowych w kontekście jawności posiedzeń rady i ich komisji.
• Przeanalizujemy też regulacje nowej ustawy o ochronie sygnalistów w kontekście rozpatrywania skarg przez radę i odpowiemy na pytanie czy te dwie procedury mają jakiś związek ze sobą?
• Przedstawimy także analizy protokołów pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych przez wojewodów w ramach nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu zasad i procedur obowiązujących przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji w oparciu o ustawę o petycjach i Kodeks postępowania administracyjnego.  
• Zdobędziesz wiedzę w zakresie terminów prowadzenia postępowania przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji – zasady ich liczenia w dniach, tygodniach, miesiącach i latach.
• Poznasz rolę radnych w tej procedurze, ich obowiązki względem wnioskodawców, skarżących czy autorów petycji.
• Dowiesz się
- Jak prowadzić dyskusję na posiedzeniu komisji czy sesji rady, aby nie naruszyć sfery prywatności osób trzecich.
- Na czym polega prawo do ochrony wizerunku i jakie ma ono znaczenie dla radnego i innych uczestników sesji i posiedzeń komisji.
- Czy każdy może fotografować, nagrywać radnych, pracowników urzędu zamieszczać te zdjęcia/ filmy na swoim profilu na FB.
• Poznasz zasady ochrony danych osobowych wprowadzone przez RODO które należy stosować przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji.
• Poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i będziesz miał możliwość podczas zajęć konsultacji kwestii problemowych z prowadzącym zajęcia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Konstytucyjne prawo obywatela do składania petycji, skarg i wniosków.
2. Ustawa o petycjach - analiza praktyczna, petycja do wójta/burmistrza/prezydenta/starosty, a petycja do rady gminy/ powiatu.
3. Badanie treści pisma: skarga a wniosek, wniosek a petycja.
4. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w urzędzie - analiza Rozporządzenia Rady Ministrów z w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
5. Przedmiot skargi/ wniosku/ petycji - skarga na kierownika jednostki organizacyjnej a skarga na postępowanie administracyjne. Wniosek w trybie KPA a petycja w trybie ustawy o petycjach.
6. Właściwość organów, przekazywanie wg właściwości skarg/ wniosków/ petycji.
7. Skarga w sprawie indywidualnej a wszczęcie postępowania administracyjnego.
8. Charakter skargi w sprawie, w której toczy się już postępowanie administracyjne.
9. Charakter skargi złożonej po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną organu.
10. Terminy załatwienia skarg/ wniosków/ petycji - przypomnienie zasad liczenia terminów.
11. Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi/ wniosku/ petycji.
12. Ponowna skarga/ wniosek w tej samej sprawie- sposób załatwienia. Petycja w tej samej sprawie.
13. Skargi i wnioski składane przez prasę lub organizacje społeczne, reakcja na przesłany materiał prasowy- analiza wybranych zagadnień z prawa prasowego.
14. Nadzór bezpośredni i kontrola przyjmowania i załatwiania skarg. Analiza wybranych zagadnień z protokołów pokontrolnych wojewodów.
15. Skargi i wnioski anonimowe, anonimowa petycja - tryb postępowania.
16. Zadania i tryb pracy nowej komisji skarg, wniosków i petycji w radzie, w kontekście obowiązków wynikających z RODO.
17. Jawność sesji i posiedzeń komisji a obowiązek ochrony danych osobowych, transmisja a prawo do ochrony wizerunku jej uczestników.
18. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla radnych gmin i powiatów rozpoczynających swoją pracę w samorządzie, ale także tych, którzy sprawują swój mandat po raz kolejny i chcieliby uaktualnić swoja wiedzę. Szkolenie będzie również bardzo przydatne pracownikom urzędu obsługującym radę gminy/powiatu oraz osobą współpracujących z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (prowadzi szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne jst. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 13 czerwca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.  Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2024 r.