• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji, wprowadzonej ustawą z 26 maja 2023 r.

program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z najnowszymi informacjami dotyczącymi przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest przedstawienie zmian dotyczących użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonych ustawą z 26 maja 2023 r. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP 25 lipca br. Podczas zajęć zostaną omówione nowe rozwiązania oparte na sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych. Przeanalizowane zostaną również aktualne zasady użytkowania wieczystego i różnice w świetle Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zmian, wprowadzonych ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.
• Przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na rzecz użytkowników wieczystych. 
• Poznanie nowych obowiązków organów stanowiących i wykonawczych w zakresie podejmowania uchwał oraz zarządzeń dot. szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych, a także zasad ustalania cen, możliwości rozkładania na raty kwot sprzedaży, itp.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania, m. in.:
- W jaki sposób należy przygotować się do tego procesu ze względu na zróżnicowaną grupę podmiotów, uprawnionych do nabywania gruntów? 
- W jaki sposób szacować nieruchomości? 
- Jakie będą obowiązywać terminy? 
- Na jakich zasadach będą ustalane ceny sprzedaży?
• Wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości w zakresie omawianego tematu.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste wg ustawy Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Przedmiot i podmiot użytkowania wieczystego.
3. Status budynków i urządzeń, znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. 
4. Zasady, forma, tryb i czasokres zawierania umów o użytkowanie wieczyste oraz ich ujawnienie w KW.
5. Opłata – ustalenie pierwszej opłaty i jej aktualizacja. 
6. Wygaśnięcie, rozwiązanie oraz rozliczenie umowy użytkowania wieczystego. 
7. Cel zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.
8. Stopniowa likwidacja użytkowania wieczystego przez sprzedaż przy zastosowaniu odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu odniesionej do wartości nieruchomości na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
9. Podmioty uprawnione do skorzystania z prawa żądania sprzedaży – przedsiębiorcy, osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 
10. Zakres przedmiotowy gruntów objętych sprzedażą – omówienie przykładów. 
11. Szczególne uprawnienia użytkownika wieczystego do wystąpienia z żądaniem sprzedaży nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym.
12. Przypadki, w których żądanie sprzedaży nie przysługuje.
13. Zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
14. Zasady i uprawnienia organów do określenia warunków bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu.
15. Obowiązki organów stanowiących (rada, sejmik) w zakresie podjęcia uchwały określającej szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych lub uchwały zobowiązującej organ wykonawczy do indywidualnego określenia tych warunków w drodze zarządzenia. 
16. Pomoc de minimis.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści, zatrudnieni w pionach gospodarki nieruchomościami, zajmujących się użytkowaniem wieczystym, problematyką ustalania i aktualizacją opłat, rozliczaniem, opracowywaniem projektów umów, przygotowywaniem wewnętrznych procedur, wdrożeniem nowych zadań związanych z realizacją uprawnień żądania sprzedaży nieruchomości przez użytkownika. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka kierunku Human Resources w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Posiada ok. 20 lat doświadczenia, które zdobywała współpracując przez wiele lat z jedną z największych kancelarii adwokackich w Polsce. Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w swej praktyce zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem administracyjnym, cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 20 września 2023 r.