• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Akty planowania przestrzennego po reformie z 2023 r.

online
Potwierdzone

Cena: 649 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 17 czerwca 2024 cena wynosi 609 PLN netto/os. 1 i 3 lipca 2024 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym w kontekście aktów planowania przestrzennego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego dwudniowego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego.
• Krok po kroku omówimy procedury związane z tym procesem w jednostkach. Szczegółowo przeanalizujemy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o planowaniu przestrzennym z 2023 r. i wskażemy zasady praktycznego stosowania przepisów.
• Zaprezentujemy zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza duże zmiany od wprowadzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego przez tworzenie gminnych standardów urbanistycznych, aż do partycypacji społecznej systemu planowania przestrzennego. Całkowicie nowe narzędzia planistyczne w sposób zasadniczy wpłyną na dotychczasowy kształt działań organów planistycznych, a także działalność inwestycyjną.
• Proponowane w naszej ofercie szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania nowych dokumentów planistycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu planowania przestrzennego.
• Poznasz:
- Najważniejsze zmiany w systemie planowania przestrzennego.
- Zasady tworzenia wytycznych do stref planistycznych, a także w zakresie tworzenia gminnych standardów urbanistycznych i partycypacji społecznej.
- Podstawy Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Nauczysz się:
- W jaki sposób poprawnie i sprawnie przeprowadzić procedurę planistyczną.
- Metod doboru narzędzi i przeprowadzenia partycypacji społecznej.
- Jak stosować prawidłowe wzorce w procedurach planistycznych.
• Zapoznasz się:
- Z wymaganiami umieszczania informacji o procesie planistycznym w Rejestrze Urbanistycznym.
- Ze zmieniającym się otoczeniem prawnym w systemie planowania przestrzennego.
• Zostaniesz przygotowany, a także podniesiesz kwalifikacje oraz kompetencje w zakresie stosowania przepisów z zakresu planowania przestrzennego i opracowania dokumentów planistycznych.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe: prezentację z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I
1. Wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego:

• Omówienie systemu planowania przestrzennego przed i po „przewrocie kopernikańskim w planowaniu przestrzennym”.
• Struktura aktów planowania przestrzennego – zależności i powiązania.
2. O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego słów kilka zanim przejdzie do historii:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej, pośrednicy nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy, a także Towarzystwa Urbanistów Polskich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 649 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 17 czerwca 2024 cena wynosi 609 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 czerwca 2024 r.