• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Program i karta zgłoszeniowa

W przypadku zgłoszenia do 23 lutego cena wynosi 399,00 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim kierownikom oraz pracownikom działów kadr i płac w Instytucjach Kultury dotyczące wynagrodzeń oraz zatrudniania w IK.

Ważne informacje o szkoleniu

Specyfika pracy instytucji kultury wpływa znacząco na kwestie wynagradzania pracowników, a obowiązujące przepisy budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Trudności sprawia przede wszystkim ustalanie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia pracowników oraz zasady, na jakich można przyznawać niektóre dodatki (zwłaszcza specjalny czy funkcyjny) oraz to, czy należą się one pracownikom za okres nieobecności w pracy. Wiele instytucji boryka się także z problemem wywierania wpływu przez organizatora na wysokość wynagrodzeń pracowników instytucji, a nawet wpływu na treść regulaminu wynagradzania. Nieustannie problemy budzą przepisy dotyczące wynagrodzeń osób zarządzających instytucją kultury, czyli dyrektora, jego zastępcy oraz głównego księgowego. W szczególności ważna jest relacja tzw. ustawy kominowej do zasad wynagradzania określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Doświadczony audytor instytucji kultury, prześledzi z Państwem te problematyczne kwestie, poruszy także rolę regulaminu wynagradzania i jego zapisów wynikających z kontroli zarządczej. Oprócz wykładu szkolenie będzie zawierało analizę praktycznych przypadków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi z zakresu wynagradzania pracowników instytucji kultury.
 • Omówienie poszczególnych świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia pracowników instytucji kultury.
 • Omówienie zasad wynagradzania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury.
 • Omówienie trybu powoływania i odwoływania dyrektora, zastępcy dyrektora oraz zatrudniania głównego księgowego instytucji kultury.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uregulowania prawne:
 1. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, aktualizacja,
 3. wewnętrzne regulacje instytucji kultury.
 1. Składniki wynagrodzenia pracowników instytucji kultury:
 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatek za wieloletnią pracę,
 3. dodatek funkcyjny, dodatek specjalny,
 4. nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy,
 5. dodatkowe świadczenia dla pracowników artystycznych, w tym m.in. za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub współtworzenie utworu audiowizualnego w rozumieniu przepisu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 6. ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy przez pracownika artystycznego - za zgodą pracodawcy - własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi,
 7. premia, nagroda jubileuszowa,
 8. odprawa.
 1. Stanowiska pracy w instytucji kultury.
 2. Dyrektor instytucji kultury:
 1. podstawa prawna powołania, okres powołania, tryb powołania i odwołania dyrektora, przyczyny odwołania dyrektora, umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury,
 2. możliwość powierzenia obowiązków dyrektora instytucji kultury (art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
 1. Zastępca dyrektora - podstawa powołania oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
 2. Główny księgowy – zatrudnienie oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
 3. Obowiązki instytucji kultury przy wprowadzeniu wewnętrznych zasad wynagradzania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy urzędów nadzorujących instytucje kultury, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Praktyk w zakresie zarządzania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 23 lutego cena wynosi 399,00 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 marca 2024 r.