• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Instytucje kultury a rozwój i wizerunek JST

online
Program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na nasze specjalistyczne szkolenie, które koncentruje się na roli instytucji kultury w procesie rozwoju lokalnego oraz budowaniu wizerunku Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). To szkolenie jest skierowane do pracowników kultury, urzędników JST oraz wszystkich zainteresowanych budowaniem silnej i atrakcyjnej tożsamości lokalnej poprzez działania kulturalne.

Ważne informacje o szkoleniu

Instytucje kultury są ważnymi czynnikami wspierającymi rozwój społeczno-gospodarczy oraz budowanie pozytywnego wizerunku JST. Poprzez swoją różnorodną działalność przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców, promocji regionu oraz przyciągania inwestorów, turystów i nowych mieszkańców. Organizacja wydarzeń kulturalnych, muzeów, galerii sztuki, teatrów, festiwali i innych atrakcji kulturalnych mogą przyciągać turystów, co wpływa na rozwój lokalnej gospodarki oraz wizerunek JST jako atrakcyjnego miejsca do odwiedzenia. Podczas proponowanego szkolenia przekażemy uczestnikom informacje mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem instytucjami kultury w kontekście promocji regionu oraz budowania wizerunku jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzysz wiedzę i umiejętności związane z działaniami promocyjnymi w instytucjach kultury oraz promocją kulturalną.
• Zdobędziesz wiedzę z zakresu narzędzi i strategii pomocnych w osiąganiu celów i misji instytucji kultury, takich jak: zwiększenie dostępności do kultury, promocję dziedzictwa lokalnego, rozwijanie oferty edukacyjnej, czy rozbudowę programu kulturalnego.
• Dowiesz się jak poszukiwać nowych, kreatywnych rozwiązań w działalności instytucji kultury.
• Nabędziesz umiejętności zarządzania zespołem, efektywnego wykorzystywania zasobów czy budowania relacji z partnerami zewnętrznymi.
• Dowiesz się jak budować relacje biznesowe i opracowywać projekty partnerskie.
• Poznasz metody podnoszenia konkurencyjności i wzmocnienia pozycji instytucji kultury na lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym rynku kulturalnym poprzez rozwijanie unikatowej oferty a także promowanie najlepszych praktyk i budowanie renomy instytucji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja tożsamości regionalnej i jej znaczenie.
2. Rola instytucji kultury w promowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii regionu – przykłady działań instytucji kultury wspierających budowanie tożsamości regionalnej.
3. Promocja kultury jako narzędzie kreowania wizerunku regionu.
4. Rola instytucji kultury w promocji regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i turystyki.
5. Strategie promocji kulturalnej jako element budowania wizerunku regionu. Studium przypadków: udane kampanie promocyjne oparte na kulturze.
6. Projektowanie działań promocyjnych opartych na kulturze regionu. Prezentacja i dyskusja pomysłów.
7. Współpraca instytucji kultury z sektorem publicznym i prywatnym w promocji regionu.
8. Partnerstwo publiczno-prywatne w promocji regionu poprzez kulturę przykłady udanych inicjatyw współpracy instytucji kultury z innymi sektorami.
9. Dyskusja na temat możliwości współpracy na lokalnym i regionalnym poziomie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów kultury i promocji jednostek samorządu terytorialnego, jednostek kultury, muzeów, bibliotek, centrów kultury, galerii sztuk, ośrodków kultury i edukacji artystycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, Wykładowca, Coach, Samorządowiec. Praktyk Public Relations/Komunikacji z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik samorządu warszawskiego i wojewódzkiego. W swojej pracy zawodowej pracował m.in. dla: IOM (International Organization for Migration) Agenda ONZ, Instytut Zarządzania, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz wielu innych. Autor strategii PR zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem zagadnień CSR. Autor publikacji w czasopismach fachowych: Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Biznesu, Personel i Zarządzanie, Logistyka. Wykładowca w Akademii Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2024 r.