• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stosowanie przepisów prawa pracy w instytucjach kultury z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy (w kazusach)

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 6 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w instytucjach kultury w 2024 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

2023 rok przyniósł liczne zmiany Kodeksu pracy, kształtujące nową rzeczywistość prawną pracodawców i pracowników. Podczas proponowanego szkolenia omówimy charakterystyczne rozwiązania prawne w zakresie prawa pracy w instytucjach kultury. Przeanalizujemy zmiany w prawie pracy w 2023 r. i ich skutki dla praktyki kadrowej. Uczestnicy szkolenia będą mogli również zapoznać się z przykładami dokumentacji pracowniczej (przygotowanymi przez eksperta w formie edytowalnej) i w razie potrzeby dostosować do specyfiki organizacji pracy. Ponadto treści szkolenia są ilustrowane przykładami – kazusami dotyczącymi specyfiki pracy w instytucjach kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w instytucjach kultury.
• Nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce, w szczególności przepisów zmienionych w 2023 r.: nowych obowiązków pracodawców związanych z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy, pracy zdalnej, kontroli trzeźwości, nowych uprawnień pracowników związanych w funkcję rodzicielską, nowych elementów dokumentacji pracowniczej i świadectwa pracy – studium przypadków, interpretacje własne, przykłady dokumentów wynikających z nowelizowanych przepisów prawa pracy (w formie edytowalnej).
• Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie problemów przedstawianych w trakcie szkolenia.
• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców, w tym w różnych innych instytucjach kultury.
• Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia ogólne – charakterystyka aktualnego zarysu pragmatyki służbowej pracowników instytucji kultury.
2. Zasady nawiązania stosunku pracy w instytucjach kultury (cechy i rodzaje stosunku pracy).
3. Zmiany w dokumentacji pracowniczej po nowelizacji KP w 2023 r. (przykłady dokumentów).
• Nowa treść umowy o pracę, w tym na okres próbny.
• Rozszerzona informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia.
• Wniosek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny o podanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy (+ odpowiedź pracodawcy).
• Wnioski pracowników o bardziej przewidywalne i przejrzyste warunki zatrudnienia (+ odpowiedź pracodawcy).
• Wniosek o urlop opiekuńczy.
• Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
• Nowe okoliczności wnioskowania o elastyczną organizacji pracy (+ odpowiedź pracodawcy).
4. Zmiana treści stosunku pracy.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem instytucji kultury po zmianach w 2023 r.
• Przyczyny dotyczące pracownika/ pracodawcy.
• Wymagania formalno-prawne.
• Okresy wypowiedzenia, w tym skracanie i wydłużanie.
• Ochrona ogólna i szczególna pracownika przed wypowiedzeniem.
• Konsultacja związkowa.
6. Organizacja pracy zdalnej w instytucjach kultury. Regulacje wewnątrzzakładowe.
• Postanowienia umowy o pracę lub aneksu o pracę zdalną.
• Regulamin pracy zdalnej.
• Polecenie wykonywania pracy zdalnej (pracodawcy).
• Wniosek każdej o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.
• Zgłoszenie wypadku podczas pracy zdalnej, zasady dokonania oględzin miejsca wypadku.
• Wniosek o praca zdalną „okazjonalną” (+ odpowiedź pracodawcy).
7. Zasady kontroli trzeźwości i obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu.
• Przykład zapisów w regulaminie pracy.
• Obowiązek informacyjny pracodawcy.
• Wyniki badań trzeźwości w dokumentacji pracowniczej.
8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.
9. Czas pracy w instytucjach kultury.
• Pojęcie czasu pracy: normy, rozkłady, systemy czasu pracy, doba i tydzień, okres rozliczeniowy, dyżur, praca zmianowa.
• Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
• Podstawowy i równoważny system czasu pracy.
• Kształtowanie harmonogramów czasu pracy i prawidłowe jego rozliczanie.
• Ewidencja czasu pracy (przykłady).
• Praca w nocy oraz w niedziele i święta.
• Praca w godzinach nadliczbowych; odpoczynek dobowy i tygodniowy.
• Możliwości indywidualnego kształtowania czasu pracy.
• Specyfika planowania i rozliczania czasu pracy pracowników instytucji kultury.
• Zadaniowy system czasu pracy.
• Czas pracy kadry kierowniczej.
10. Status dyrektorów instytucji kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury:
• Organy zarządzające i doradcze w instytucjach kultury, powoływanie zastępców dyrektora.
• Formy zarządzania instytucją kultury.
• Status prawny organizatora i relacje z dyrektorem instytucji kultury.
• Charakter prawny powołania dyrektora instytucji kultury.
• Powoływanie dyrektora instytucji kultury w trybie konkursowym i bezkonkursowym.
• Określenie zasad wynagradzania i przyznawania świadczeń fakultatywnych np. nagród.
• Procedura odwołania dyrektora instytucji kultury – przesłanki, opiniowanie, ustanie stosunku pracy.
• Powierzanie obowiązków dyrektora instytucji kultury.
11. Zakres zastosowania Kodeksu pracy – wybrane zagadnienia (urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską, podróże służbowe, dodatkowe umowy w ramach stosunku pracy, kontrola i nadzór PIP).
12. Umowy cywilnoprawne w działalności kulturalnej.
13. Sesja pytań uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele organizatora, osoby stosujące przepisy prawa pracy: pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego , ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 6 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 marca 2024 r.