• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych NGO w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przeanalizujemy praktyczne aspekty rozliczania i kontroli dotacji udzielanych organizacjom działającym na rzecz pożytku publicznego zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą zasad przyznawania dotacji, dokumentacji niezbędnej do rozliczenia oraz procesu kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych. Szkolenie obejmuje praktyczne studia przypadków, co pozwoli na lepsze zrozumienie zagadnień i wypracowanie efektywnych metod pracy w obszarze dotacji dla organizacji pożytku publicznego. Prowadzący zajęcia - uznany ekspert w prezentowanej dziedzinie, omówi także sposób postępowania przez samorząd przy kontroli i zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przykładowe pytania, na które udzielmy odpowiedzi podczas szkolenia:
• Co, jeśli w toku kontroli okaże się, że organizacja nie realizuje zadania zgodnie z harmonogramem?
• Czy po zawarciu umowy, a przed okresem rozpoczęciem zadania wydatki poniesione na realizację zadania są kwalifikowalne?
• Czy akceptacja sprawozdania pod kątem finansowym bez przedłożenia faktur stanowi jednocześnie akceptację rozliczenia?
• Czy Wojewodę obowiązuje termin rozliczenia dotacji 5 lat czy 30 dni?
• Czy organizacja może złożyć sprawozdanie jeszcze przed faktycznym zakończeniem realizacji zadania?
• W jakiej formie organizacja powinna złożyć wyjaśnienie dotyczące zwiększenia środków finansowych własnych?
• Czy można wymagać od organizacji informacji na temat wykonania wkładu osobowego w „informacjach dodatkowych” w sprawozdaniu?
• Czy kontrolując zadanie jst ma obowiązek weryfikowania zapewnienia dostępności?

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja zadań:
• Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- zasady prawidłowego ponoszenia wydatków,
- przesunięcia środków między pozycjami kosztorysu,
- zmiany w zakresie realizowanego zadania,
- dokumentowanie wydatków, działań i rezultatów,
- rozliczanie rezultatów zadania i działania w przypadku niepełnego osiągnięcia rezultatów,
- sprawozdawczość i rozliczenie dotacji: czynności po stronie urzędu i terminy.
• Tryb uproszczony - małe granty.
2. Kontrola dotacji:
• Czy każde zadanie powinno być kontrolowane?
• Jakie elementy zadania podlegają kontroli?
• Procedura kontroli - czy wymagane są jakieś dokumenty.
• Stwierdzenie nieprawidłowości i protokół z kontroli.
• Procedura zwrotu dotacji.
3. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST, sekretarze oraz przedstawiciele NGO.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2024 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435,00 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2024 r.