• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udzielanie zamówień w perspektywie finansowej UE 2021–2027 ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne

Przy zgłoszeniach do dnia 11 czerwca br. obowiązuje cena promocyjna 409 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu
  • W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027 szczególne znaczenie ma proces udzielania zamówień. Kluczowym jego aspektem jest zasada konkurencyjności, która odgrywa istotną rolę w kształtowaniu rozwoju gospodarczego. Ponadto znaczna liczba udzielanych zamówień, to zamówienia o mniejszej wartości niż progi unijne.
  • W kontekście zamówień o wartości niższej niż progi unijne, istnieje potrzeba elastycznego podejścia do procedur zamówień publicznych, w tym wykorzystywania możliwości prowadzenia negocjacji. Chociaż wartość tych zamówień jest niższa, ich znaczenie zarówno dla realizującego projekt, jak i dla lokalnych rynków i przedsiębiorstw jest istotne.
  • Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy jedną z trudniejszych kwestii w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, czyli poprawne udzielanie zamówień z uwzględnieniem w/w aspektów. Podczas spotkania przypomnimy zasady z poprzedniego okresu programowania oraz zmiany, jakie niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa.
  • Prowadzący zajęcia, ceniony ekspert i praktyk w dziedzinie zamówień, omówi prawidłowy sposób postępowania w najważniejszych etapach udzielania zamówień, omówi ważne elementy SWZu oraz zaprezentuje, jak skutecznie i bezpiecznie doprowadzić zamówienie do etapu podpisania umowy bez narażania się na kary.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zamówień realizowanych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. 
• Przypomnienie wszystkich etapów udzielania zamówienia, zarówno w ramach zasady konkurencyjności, jak i trybów krajowych (poniżej progów unijnych).
• Przegląd problematycznych i sprawiających problemy kwestii w zakresie zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych wraz ze wskazaniem prawidłowych sposobów postępowania.
• Analizy zamówień na przykładzie praktycznych przypadków.
• Zminimalizowanie możliwości popełnienia błędów mogących skutkować naliczaniem kar uwzględnionych w taryfikatorze w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Źródła prawa:
a. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych.
b. Przepisy związane z projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowania na lata 2021 – 2027, w kontekście udzielania zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących Wytycznych:
• Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027,
• Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.
2. Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności (o wartości zamówienia większej niż 50 000 złotych netto), w oparciu Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.
3. Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż 50 000 złotych netto.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości od 130 000 złotych netto, ale mniejszej niż progi unijne
(zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych):
a. Czynności związane z przygotowaniem postępowania:
• opis przedmiotu zamówienia – na co zwrócić szczególną uwagę,
• prawidłowe ustalenie wartości zamówienia,
• wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia – charakterystyka trybu podstawowego bez negocjacji oraz z możliwością prowadzenia negocjacji,
• sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – analiza wybranych elementów SWZ.
b. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przebieg procedury w dwóch wariantach trybu podstawowego.
5. Dyskusja i pytania – na bieżąco podczas trwania szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego, w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych zamierzających korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST). Pracownicy instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych (zajmuje się zamówienia od 1996 r.); autor wielu wykładów i szkoleń (20 lat doświadczenia w pracy trenera, około 600 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Uniwersytetu WSB Merito z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (od 2019 do nadal); autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; od 2007 r. członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Zamówień Publicznych oraz Forum Zamówień na Roboty Budowlane, (Wydawnictwo Presscom); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej PZPgo.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: PLN 449 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniach do dnia 11 czerwca br. obowiązuje cena promocyjna 409 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 czerwca 2024 r.